Hội nghị Liên kết người Việt Quốc gia hải ngoại

06 Tháng Chín 20159:50 CH(Xem: 6002)

"BÁO VĂN HÓA - CAILIFORNIA" THỨ HAI 07 SEP 2015

HỘI NGHỊ LIÊN KẾT

NGUỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI

1

 

 ỦY BAN VẬN ĐỘNG

PO Box 5055, Springfield, VA 22150

Email: lienketHN@gmail.com 

____________________________________________________

 

Kính gửi:

 

THÔNG BÁO

 

Về Hội Nghị Liên Kết Nguời Việt Quốc Gia Hải Ngoại 

 

- Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo;

- Quý vị Lãnh Đạo các Cộng Đồng, Tổ Chức Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, các Tổ Chức Đảng

Phái Chính Trị, Tổ chức dân sự Van Hóa, Chính Trị, Truyền Thông, Nghề Nghiệp, Thuong

Mại, Tôn Giáo, Thanh Niên, Ái Hữu;

- Quý vị Đồng Huong tại Hải Ngoại;

- Và quý Đồng Bảo tại Quốc Nội (dể kính thông báo)

 

Thua quý vị,

 

Nam 2015 dánh dấu 40 nam Cộng Sản miền Bắc chiếm trọn miền Nam Việt Nam, áp dặt một chế dộ dộc tài toàn trị lên hai miền Nam Bắc. Cho dến ngày hôm nay, hon 90 triệu dồng bào trong nuớc vẫn phải sống duới ách kìm kẹp của dảng Cộng Sản trong khi thế giới dã thay dổi sâu rộng: Làn gió dân chủ lan tràn khắp toàn cầu; chủ nghia Cộng Sản dã cáo chung; các chế dộ Cộng Sản tan rã khắp noi chỉ còn tồn tại trong bất ổn dịnh ở bốn Quốc gia trong dó có Việt Nam (Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam).

 

Tại Quốc Nội, cuộc dấu tranh của dồng bào dòi tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ ngày càng dâng cao bất chấp thuờng xuyên bị dàn áp, bắt bớ, giam cầm.

 

Họa xâm lang Việt Nam từ phuong Bắc dã thành hiện thực, nguy co mất nuớc dã dến gần.

 

Tại Hải Ngoại, trong 40 nam qua Nguời Việt tỵ nạn dã có nhiều nỗ lực kết hợp nhung chua thành công vì hoàn cảnh chua thích hợp.  Ai cung biết Cộng dồng Việt Nam tại hải ngoại cần có tiếng nói chung truớc Quốc tế và cần có một tập thể vững mạnh dể hỗ trợ hiệu quả cho cuộc dấu tranh của dồng bào quốc nội.

 

Vì thế nhu cầu kết hợp là cần thiết và cấp bách.

 

Chúng tôi gồm dại diện các Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể, Hội Đoàn, Nhân Si  trên thế giới dã gặp gỡ, trao dổi, nghiên cứu và vận dộng suốt một nam qua dể tiến dến việc tổ chức một Hội Nghị Liên Kết nhằm thực hiện các mục tiêu nói trên.

 

MỤC ĐÍCH HỘI NGHỊ LIÊN KẾT:

 

Mục dích của Hội Nghị nhằm kết hợp các Cộng Đồng Nguời Việt Hải Ngoại thành một co cấu Đại diện chính danh cho tiếng nói chung của nguời Việt tại hải ngoại nhắm hai mục tiêu: Đối phó với tình hình dất nuớc và; Thực hiện các công tác của nguời Việt ở nuớc ngoài.

 

Thành phần tham dự Hội Nghị bao gồm: các Cộng Đồng Nguời Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, Canada, Á Châu v.v… dã duợc bầu ra hợp pháp và hoạt dộng bất vụ lợi; các Tổ chức và Đảng phái dấu tranh có lập truờng Quốc gia rõ rệt; các Tổ chức cựu Quân nhân, Cảnh sát; các tổ chức dân sự nhu Tôn giáo, Van hóa, Truyền thông, Nghề nghiệp, Thanh niên, Ái hữu v.v…

 

NGUYÊN TẮC LIÊN KẾT:

 

Để công tác liên kết thành công, chúng tôi xin dề ra những nguyên tắc can bản nhu sau:

 

1- Cộng Đồng dịa phuong là don vị can bản trong Hội Nghị, tuong tự nhu các quốc gia hội viên

tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Ban Đại Diện Cộng Đồng các Châu lục có thể dại diện cho

Cộng Đồng dịa phuong (có giấy ủy quyền) nếu Địa phuong không về dự duợc. Các tổ chức

Tôn Giáo, Chính trị và Xã hội có thể cử dại diện tham dự.

2- Có lập truờng Quốc Gia không chấp nhận Chủ nghia và chế dộ Cộng Sản bất cứ duới hình thức nào. Minh bạch không hòa hợp và hòa giải với Cộng Sản.

3- Kết hợp trong tinh thần “vì quyền lợi tối thuợng của Đất Nuớc, của Cộng Đồng, không vì

quyền lợi cá nhân, tổ chức, dảng phái, tôn giáo hay giai tầng xã hội…” 

4- Mọi cá nhân tham dự trong các co cấu duợc thành lập phải phục vụ cho quyền lợi chung không vì quyền lợi riêng của Tổ chức mình dại diện.

5- Gạt bỏ những tỵ hiềm cá nhân, tổ chức và dảng phái. Hợp tác chân thành, trong tinh thần tuong thân tuong ái, trao dổi hòa nhã, tôn trọng nguyên tắc dân chủ.

6- Ứng dụng phuong thức khoa học, thuờng xuyên liên lạc bằng những phuong tiện truyền thông

hiện dại nhu diện thoại viễn liên (teleconference calls), skype, paltalk, Webcam…

7- Trong thời gian lâm thời 1 nam, Ủy Ban Liên Lạc Phối Hợp duợc Hội Nghị thành lập có nhiệm vụ thực hiện các công tác của Cộng Đồng hải ngoại. Ủy ban này có trách nhiệm tổ chức Đại Hội Liên Kết lần thứ II rộng lớn hon sau 1 nam dể thành lập Co cấu Đại diện duy nhất và thống nhất toàn cầu. 

8- Mọi diều di nguợc lại với những nguyên tắc này dều không duợc cứu xét.

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỀM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LIÊN KẾT:

 

Hội Nghị duợc tổ chức trong 2 ngày:

 

 11 và 12 tháng 10, 2015 (Chủ Nhật và Thứ Hai)

Tại Khách Sạn Courtyard Marriott - Dunn Loring Fairfax

2722 Gallows Rd, Vienna, VA 22180-7133 (703) 573-9555

 

Lý do tổ chức tại vùng thủ dô Hoa Thịnh Đốn của Hoa Kỳ vì noi dây duợc công nhận là Trung tâm quyền lực ảnh huởng của Thế giới. Giá cả khách sạn, sinh hoạt phải chang, luu thông dễ dàng.

 

2

 

CHUONG TRÌNH TỔNG QUÁT HỘI NGHỊ:

 

- Chủ Nhật 11 tháng 10, 2015:   Sáng: 10:00 am – 12:00 pm. Lễ Khai mac

Chiều: Hội thảo các nguyên tắc, van bản của Hội

Nghị

Tối: Com thân mật hội ngộ.

- Thứ Hai 12 tháng 10, 2015:   Sáng: tiếp tục Hội Nghị, thành lập Ủy Ban Phối Hợp

Trua: bế mạc

Com trua - giới thiệu Ủy Ban Phối Hợp và các công tác

trong tuong lai.

 

Thu mời và chi tiết tham dự Hội Nghị sẽ duợc phổ biến và gửi dến quý vị sau.

 

Rất mong duợc toàn thể quý vị huởng hứng, tham dự, góp ý kiến và hỗ trợ cho Hội Nghị Liên Kết Nguời Việt Quốc Gia Hải Ngoại duợc thành công.

 

 

Trân trọng,

Hoa Kỳ ngày 22 tháng 8, nam 2015

3

 

Thay mặt Ban Vận Động

 

BS Đỗ Van Hội,  Ô. Đoàn Hữu Định. Ô. Nguyễn Van Tánh 

Chủ Tịch HĐCH  Chủ Tịch   Cựu Chủ Tịch CĐNVQG HKỳ

CĐNVQG/ Liên Bang HKỳ CĐVN DC. MD. VA.  Truởng Ban Điều Hợp

 

Liên lạc:

 

LienketHN@gmail.com

 

BS Đỗ Van Hội:  407-234-3596 – hoivando@gmail.com

Ô. Đoàn Hữu Định: 703-475-6186 – CongdongthudoHTD@gmail.com  

 Ô. Nguyễn Van Tánh: 347-481-8283 - Tanhnguyen1947@yahoo.com

 

Mọi yểm trợ xin dề:

 

CDVN DC. MD, VA

Memo: Hội Nghị Liên Kết

 

Và gửi về:

PO Box 5055, Springfield, VA 22150

21 Tháng Tám 2015(Xem: 6535)
Xe Quan tai HT Giac Nhien ve tham lân cuoi To dinh Minh Dang Quang
10 Tháng Tám 2015(Xem: 5171)
TT - Sau khi các cơ quan chức năng và báo chí lên tiếng, tình hình buôn bán chất tạo nạc cấm tại Đồng Nai đã im ắng hơn trước. Nhưng khách hàng quen biết muốn mua bao nhiêu cũng có.