Quan hệ Mỹ - Bắc Hàn và những chặng đường lịch sử

10 Tháng Hai 201910:15 CH(Xem: 7576)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ - THỨ HAI 11 FEB 2


Quan hệ Mỹ - Bắc Hàn và những chặng đường lịch sử


image025


Đào Như


Hôm 7 tháng 2 năm 2019 chỉ còn không hơn 20 ngày nữa, cả nhân loại mong ngóng về thượng đỉnh Mỹ-Triều 2, sẽ được tổ chức tại Viêt Nam như Tổng thống Donald Trump xác nhận trong thông điệp Tình Trạng Liên Bang Mỹ lần 2 hôm 5 tháng 2 năm 2019. Chúng tôi xin mạn phép được nhắc lại những dấu mốc lịch sử của quá trình dai dẳng đã đưa Mỹ và Bắc Triều Tiên-BTT- tiến lại gần nhau với tất cả thiện chí kiến tạo hòa binh ổn định thịnh vượng kinh tế.  Chúng tôi xin bắt đầu: 


LICH SỬ VŨ TRANG NGUYÊN TỬ CỦA BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN           


I-Bán đảo Triều Tiên: Võ trang nguyên tử vì Hòa bình-Thống nhất-Độc Lập


Sau hòa ܧc ngÜng b¡n tØ næm 1953, vì muÓn t° quÓc ÇÜ®c s§m thÓng nhÃt trong hòa bình, hùng månh vŠ quân Ƕi, ti‰n b¶ vŠ kinh t‰, và muÓn kh¡c phøc th‰ gi§i nhÃt là 5 siêu cÜ©ng võ trang nguyên tº, Mỹ, Nga, TQ, Pháp và Anh, Ủy Viên Thường Trực Hội Dồng Bảo An-LHQ, phäi nhìn nhÆn bán Çäo TriŠu Tiên nhÜ m¶t quÓc gia Ƕc lÆp có chû quyŠn, ti‰ng nói cûa h† phäi ÇÜ®c quÓc t‰ tr†ng n‹. Do đó các nhà lãnh Çåo B¡c TriŠu Tiên-BTT-và Nam TriŠu Tiên-NTT- luôn theo Çu°i ÇØÖng lÓi chính trÎ månh, Ƕc Çoán sáng suÓt, c¿c Çoan yêu nܧc. Kim Il sung và Park Chung hee là nh»ng bi‹u tÜ®ng cûa š chí l§n lao này cûa hai miŠn B¡c và Nam TriŠu Tiên.


Sau kinh nghiŒm Ç¡ng cay-chi‰n tranh TriŠu Tiên-Korea War 1950-1953- sau khi nhÆn diŒn ÇÜ®c s¿ thÆt: Staline và Mao Tråch ñông chÌ là nh»ng tên trùm lj quÓc xâm lÜ®c, Chû tÎch Kim Il sung-Kim NhÆt Thành- quay vŠ con ÇÜ©ng quÓc gia yêu nܧc c¿c Çoan. Ông Çoån tuyŒt v§i giÃc mÖ c¶ng sän, ông trª vŠ bäo vŒ tuyŒt ÇÓi ÇÃt nܧc C¶ng Hòa Nhân Dân TriŠu Tiên-CHNDTT, nhÃt quy‰t không Ç‹ cho người nước ngoài có th‹ can thiŒp vào n¶i tình nܧc ông dù cho s¿ can thiŒp có nhÕ cho ljn mÃy Çi n»a. Ông liŠn ÇŠ xuÃt mô hình Ƕc lÆp cûa TriŠu Tiên gÒm có phÀn l§n:


1-ñ¶c lâp chính trÎ-Independence in politics- TriŠu Tiên không theo mô hình chính trÎ cûa bÃt cÙ nܧc nào, cûa bÃt cÙ phe phái quÓc t‰ nào.


2-ñ¶c lÆp vŠ kinh t‰-Self Sustenance in Economy-  


3-ñ¶c lÆp QuÓc phòng-Self Defense-T¿ Bäo vŒ T° QuÓc


TÜ duy cách mång bảo vệ tổ quốc cûa Chû tÎch Kim NhÆt Thành tÓ cáo nh»ng ai còn cho r¢ng Bình NhÜ«ng vÅn còn lŒ thu¶c B¢c kinh hay Moscova, nh»ng kÈ Çó Çã sai lÀm. Albany, m¶t quÓc gia ñông Âu, Çã coi mô hình này nhÜ là mÅu m¿c chính trÎ kinh t‰ Ç‹ t¿ giäi phóng ra khÕi lŒ thu¶c cûa Liên Xô vào th©i Ãy. ñó cÛng là nh»ng di sän vŠ mô hình lãnh Çåo quÓc gia B¡c Tri‹u Tiên mà nh»ng kÈ k‰ thØa cûa ông là Kim Jong-il và Kim Jong-un ti‰p tøc Çi theo.


Trong khi Çó T°ng thÓng NTT, Park Chung hee theo Çu°i hŒ thÓng ‘kinh t‰ Ƕc Çoán tÆp trung’ - Cheabol System. Park Chung hee may m¡n ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i Nam TriŠu Tiên tài næng, trí thức, yêu nước thÃu hi‹u và khâm phøc, h† thành tâm thiŒn š, nhiŒt tình ra sÙc Çóng góp v§i ông. Nh© vÆy, Park Chung hee Çã lãnh Çåo hiŒu næng và ÇÜa ÇÃt nܧc Nam TriŠu Tiên ti‰n lên nhÜ vÛ bão, thành nŠn kinh thÙ 13 cûa th‰ gi§i. Trong nh»ng næm cuÓi Ç©i, T°ng thÓng Park Chung hee Çã khÖi Ƕng phát tri‹n công nghŒ håt nhân. Chính vì th‰ nh»ng næm 82-83 NTT Çã có ÇÜ®c công nghŒ vÛ khí håt nhân tØ tinh luyŒn Plotunium. Chính nhÆt báo cûa NhÆt Ashi Shumbun Çã tÓ cáo tin mÆt này vào næm 1983. Khi nghe ÇÜ®c tin này, chính T°ng thÓng Hoa kÿ lúc Ãy Ronald Reagan liŠn bay sang Hán Thành-Seoul- hôm 12-tháng 11-1983, làm áp l¿c månh yêu cÀu T°ng thÓng NTT lúc Çó Chun Doo hwan, (ngÜ©i k‰ vÎ cÓ T°ng thóng Park Chung hee bÎ ám sát ch‰t) phäi giäi th‹, triŒt hå chÃm dÙt ngay công trình phát tri‹n vÛ khí håt nhân cûa NTT. ñ‹ Ç°i låi chính phû Hoa Kÿ së trang bÎ hiŒn Çåi hÖn, tÓi tân hÖn cho quân Ƕi NTT. T°ng thÓng Ronald Reagan cam k‰t: Trong trÜ©ng h®p n‰u cÀn, NTT së Ç¥t dܧi s¿ bäo vŒ che ch« tr¿c ti‰p cûa l¿c lÜ®ng nguyên tº cûa Hoa Kÿ, Çúng theo tinh thÀn cùa thÕa ܧc ‘An Ninh QuÓc Phòng H‡ TÜÖng’ Çã kš k‰t gi»a MÏ và NTT ba thÆp niên vŠ trܧc và vÅn còn có hiŒu l¿c mãi mãi...


DÅu biŠt r¢ng Çây là nh»ng áp Ç¥t Çòi hÕi phi lš theo‘tiêu chuÄn kép’ T°ng thÓng Chun Doo hwan không th‹ nào cÜ«ng låi áp l¿c tØ phía T°ng thÓng Ronald Reagan vào th©i Çi‹m Ãy v§i s¿ hiŒn diŒn cûa hÖn 38,000 lính chi‰n MÏ Çang trú Çóng thÜ©ng tr¿c trên lãnh th° NTT!


Vào nh»ng næm ÇÀu cûa thÆp niên 90, dܧi s¿ lãnh Çåo cûa Kim NhÆt Thành, BTT cÛng Ç¡c thû công nghŒ håt nhân tØ tinh luyŒn Plotunium. Khi nghe ÇÜ®c tin này, næm 1994 Washington liŠn cº nguyên t°ng thÓng Jimmy Carter ljn Bình NhÜ«ng Ç‹ thÜÖng lÜ®ng v§i nhà lãnh Çåo BTT, Kim NhÆt Thành. Jimmy Carter yêu cÀu chính phû Bình NhÜ«ng ngÜng ngay k‰ hoåch ch‰ tåo vÛ khí håt nhân. ñ‹ bù låi ch£ng nh»ng không bÎ MÏ trØng phåt, BTT së còn ÇÜ®c MÏ viŒn tr® kinh t‰ l§n lao, nhÃt là th¿c phÄm cho 20 triŒu dân BTT Çang bên b© v¿c thÄm cûa ch‰t Çói và rét. Trܧc ÇŠ nghÎ h®p lš này và cÛng Ç‹ bäo tÒn cÖ sª nguyên tº còn trong tình trång phôi thai cûa mình, Kim NhÆt Thành Çã phäi chÃp nhÆn. Lúc Ãy Chû tÎch Kim NhÆt Thành Çã 82 tu°i, sÙc khÕe suy kiŒt. BÓn tháng, sau thÕa ܧc này, ông qua Ç©i vì cÖn Ƕt quÎ vào ngày 8 tháng 7 næm 1994.


Chính vì s¿ phát tri‹n công nghệ vÛ khí håt nhân cûa bán Çäo TriŠu Tiên bÎ phát giác nhiŠu lÀn, do Çó nhiŠu Ç©i T°ng thÓng MÏ: Ronald Reagan næm 1983, Jimmy Carter næm 1994, 2006, 2010, Bill Clinton næm 2009, nguyên ngoåi trܪng Madeleine Albright næm 2000, Nguyên ñ¥c SÙ Hoa Kÿ tåi Bình NhÜ«ng Stephen Bosworth næm 2009, nguyên ñåi sÙ MÏ tåi LHQ, Bill Richardson, GSTS Çåi h†c Standford, Siegfried Hecker...tÃt cä Çã phäi tìm ljn bán Çäo TriŠu Tiên b¢ng m†i phÜÖng tiŒn và biŒn pháp triŒt hå cho b¢ng ÇÜ®c công nghê ch‰ tåo vÛ khí håt nhân cûa xÙ này. Ngày 23-2-2013 báo Los Angeles Times phát giác hai nhân vÆt thu¶c væn phòng Giám ñÓc Tình Báo Trung ĐÖng Hoa Kÿ: Joseph Triani và Sydney Seller Çã bí mÆt ljn BTT cùng m¶t mục đích hÒi tháng 4 và tháng 8 næm 2012...  


II-Hiệu Năng Những Thí Nghiệm Nguyên Tử Cûa BTT Trên Quan Hệ giữa BTT, NTT, Nhật, Mỹ Và Trung Quốc


 


- Hơn 12 năm sau, BTT mới thật sự thành công: 


-Vào ngày 9 tháng 10-2006, BTT. thº håt nhân thành công lÀn thÙ I v§i tên lºa Çån Çåo.


-Vào ngày 25-tháng 4-2009, BTT. thº thành công håt nhân lÀn thÙ II, v§i tên lºa Çån Çåo tÀm xa


-Vào ngày 12-2-2013, BTT.thành công vø thº bom ht nhân lÀn thÙ III. S¿ thº thành công håt nhân lÀn này ÇÜ®c th¿c hiŒn sâu trong lòng ÇÃt tåi m¶t vùng hÈo lánh phû ÇÀy tuy‰t và bæng giá phía b¡c, Punggye-ri, n¢m ti‰p giáp v§i biên gi§i Trung QuÓc trong vòng dܧi 80km. Cu¶c thº håt nhân lÀn này ÇÜ®c ti‰n hành sau khi BTT thº thành công tên lºa ÇÄy Unha-3  hôm 12-12-2012 ÇÜa ‘m¶t vŒ tinh khí tÜ®ng‘ lên quÏ Çåo có tính næng nhÜ m¶t tên lºa Çån Çåo tÀm xa trܧc sÙc phän kháng d» d¶i cûa quÓc t‰. Vì th‰ cu¶c thº nghiŒm håt nhân lÀn thÙ III này mang š nghïa sâu s¡c nhÜ m¶t thách ÇÓ ÇÓi v§i H¶i ñÒng Bäo An LHQ, và các quÓc gia ÇÓi tr†ng v§i chính phû BTT.


Sau khi hay bi‰t BTT phóng thành công bom håt nhân thành công lÀn thÙ III hôm 12-2-2013, ngay lÆp tÙc B¶ trܪng Ngoåi giao cûa B¡c kinh lên ti‰ng khuy‰n cáo n¥ng nŠ Bình NhÜ«ng: ‘BTT bÃt chÃp nh»ng phän ÇÓi quÓc t‰ r¶ng kh¡p låi m¶t lÀn n»a thº bom håt nhân ÇiŠu mà chính phû Trung QuÓc kiên quy‰t phän ÇÓi’. B¶ trܪng ngoåi giao TQ, DÜÖng Khi‰t Trì, triŒu ñåi sÙ BTT ljn cùng ngày Ç‹ tÕ thái Ƕ cûa chính phû Trung QuÓc vŠ vø thº håt nhân gây thiŒt håi ljn quyŠn l®i Trung QuÓc và tåo ra ÇÎa chÃn månh. Cách Çó hÖn m¶t tháng, Ç¥c sÙ TQ tåi LHQ Çã lên án hành Ƕng thº tên lºa Çån Çåo Unha-3 cûa BTT hôm 12-12-2012.  


M¶t nhà nghiên cÙu thu¶c viŒn Hàn lâm Khoa h†c Xã h¶i cûa Nhà nܧc TQ cho r¢ng Hoa Kÿ phäi chÎu trách nhiŒm Ç‹ cho cæng th£ng gia tæng trên bán Çäo TriŠu Tiên. Và n¥ng nŠ lên án Hoa Kÿ Çã chú tâm dùng vÃn ÇŠ håt nhân cûa BTT làm c§ Ç‹ tæng cÜ©ng sÜ hiŒn diŒn quân s¿ cûa MÏ ª trong vùng bi‹n sát sÜ©n B¡c Kinh.


ViŒc Trung QuÓc lên án MÏ trong trÜ©ng h®p này cÛng Çúng m¶t phÀn v§i th¿c t‰: VØa ÇÜ®c tin BTT phóng tên lºa Çån Çåo Unha-3 hôm 12-2-2012, ñô ÇÓc Samuel Locklear, TÜ lŒnh MÏ Thái Bình DÜÖng  liŠn ÇÜa 4 chi‰n håm trang bÎ tên lºa tÀm xa: tuÀn dÜÖng håm Shiloh và 3 Khu trøc håm, John S McCain, Benfold và Fitzerald vào vÎ trí gÀn vùng bi‹n TQ ‘g†i là’ Ç‹ theo dõi phòng vŒ và cÛng có th‹ chÓng låi  k‰ hoåch phóng tên lºa mang ÇÀu Çån tÀm xa cûa BTT. NhÜng dï nhiên B¡c kinh cäm thÃy an ninh cûa chính mình bÎ Çe d†a vì Ƕng thái theo tiêu chuÄn kép này cûa ñô ÇÓc Samuel Locklear.


Trong khi Çó t© Global times- phiên bän Anh ng» cûa Hoàn CÀu Th©i Báo cho r¢ng: Vì vø thº håt nhân lÀn này làm håi ljn quyŠn l®i cûa Trung QuÓc. Do Çó, tÓt nhÃt Trung QuÓc phäi dåy cho Bình NhÜ«ng bài h†c vŠ s¿ trØng phåt. Và bài báo này kh£ng ÇÎnh‘Trung QuÓc không phäi là ÇÒng minh cûa Bình NhÜ«ng’


Qua nh»ng phát bi‹u ª trên Trung QuÓc thÆt s¿ thÃt v†ng và cäm thÃy khó xº sau nh»ng vø thº thành công håt nhân và tên lºa Çån Çåo cûa Kim Jong-un Çã làm cho Trung QuÓc mÃt °n ÇÎnh ngay trong næm ÇÀu tiên sau khi chuy‹n giao quyŠn l¿c lãnh Çåo tåi TQ, vào th©i Çi‹m TÆp CÆn Bình chÜa kÎp thÆt s¿ lên n¡m chính quyŠn. HÖn bao gi© h‰t, chính lúc này các lãnh Çåo TQ bÆt lên n‡i kinh hoàng khi thÃy toàn th‹ ÇÃt nܧc TQ, nh»ng cÖ sª doanh nghiŒp sän xuÃt, nh»ng trung tâm ÇÀu não Quân Ƕi cÛng nhÜ biŒt khu Trung Nam Häi ÇŠu n¢m trong tÀm nhÃm cûa bom håt nhân và hoä ti‹n Çån Çåo tÀm xa cûa BTT và cûa các khu trøc håm MÏ Çang soi bóng ngay trên bi‹n ñông Häi.


Khác v§i B¡c kinh, T°ng thÓng Hoa Kÿ vào th©i Çi‹m dó, Barack Obama chÜa bao gi© tuyên bÓ MÏ së ÇÖn phÜÖng trØng phåt BTT. MÏ së sát cánh cùng v§i ÇÒng minh và HñBA-LHQ tuy nhiên T°ng thÓng Barack Obama chÜa hŠ xác ÇÎnh hành Ƕng cÙng r¡n cûa MÏ và cûa các ÇÒng minh ÇÓi v§i nh»ng vø thº håt nhân cûa BTT. Ngoài ra báo chí và các chính gi§i cûa Hoa kÿ cÛng có š ki‰n: Richard Bush, Giám ÇÓc trung tâm nghiên cÙu Chi‰n LÜ®c ñông B¡c Á cho r¢ng có th‹ ông’Kim Jong-un muÓn thº n¡n gân lãnh đạoTrung QuÓc’   


Riêng NhÆt Bän-NB- và Nam Triều Tiên-NTT- cùng ÇÜa ra nh»ng phát bi‹u cÛng nhÜ nh»ng væn bän lên án hai cu¶c thº nghiŒm: tên lºa Unha-3 và thº bom håt nhân lÀn thÙ III cûa BTT và ÇÒng loåt yêu cÀu MÏ và HñBA-LHQ phäi ra tay trØng phåt BTT trܧc khi quá mu¶n. CuÓi cùng NTT và NB phát hiŒn ra r¢ng không có s¿ nhÃt trí gi»a B¡c kinh, Washington và HñBA-LHQ. Do thái Ƕ chÀn chØ gÀn nhÜ dung túng cûa MÏ ÇÓi v§i nh»ng cu¶c thº nghiŒm thành công håt nhân và tên lºa ÇÄy Unha-3 cûa BTT, m¶t sÓ l§n báo chí và các chính gi§i cûa NTT và NB liŠn vÒ lÃy th©i cÖ ÇÒng loåt và nêu lên câu hÕi: LiŒu Hoa Kÿ có th‹ bäo vŒ Seoul và Tokyo trong trÜ©ng h®p Bình NhÜ«ng Çe d†a ho¥c tÃn công b¢ng vÛ khí håt nhân? Do Çó m¶t sÓ l§n báo chí và nhân sï cûa NTT và NB lên ti‰ng hô hào quÓc gia cûa h† cÀn sän xuÃt vÛ khí håt nhân Ç‹ t¿ bäo vŒ khi cÀn.


ñåi bi‹u QuÓc H¶i cûa NTT ông Chung Mong Joon, phát bi‹u trong m¶t cu¶c h†p báo tåi Hán Thành-Seoul- Phäi chæng Çã ljn lúc NTT phäi t¿ trang bÎ vÛ khí håt nhân vì s¿ sÓng còn cûa NTT Çang bÎ Çe d†a nghiêm tr†ng bªi l¿c lÜ®ng nguyên tº cûa BTT.


Tåi NB nhà lÆp pháp kÿ c¿u ông Shintoro Ishihara, nguyên ñô trܪng Tokyo, Çã công khai phát bi‹u: ñã ljn lúc NB tự sän xuÃt vÛ khí håt nhân Ç‹ chÓng låi TQ, Nga và BTT. M¶t sÓ l§n báo chí NhÆt cÛng ÇÒng tình v§i ông Ishihara. Trong lúc Çó ÇÜÖng nhiŒm Thû tܧng NhÆt Shinzo Abe hô hào sºa Ç°i ÇiŠu 9 cûa Hi‰n Pháp NhÆt. Theo ÇiŠu khoän này, NB không ÇÜ®c quyŠn duy trì khä næng ti‰n hành chi‰n tranh...


Ngay lÆp tÙc, Çåi diŒn chính phû Hoa Kÿ, Carl Baker, Giám ÇÓc ñiŠu hành DiÍn Çàn Thái Bình DÜÖng, m¶t trong nh»ng cÖ quan ÇÀu não cûa Trung Tâm Nghiên CÙu Chi‰n LÜ®c QuÓc T‰  cûa Hoa kÿ có trø sª ª Washington D.C. liŠn ÇÜa ra nhÆn ÇÎnh:‘ BÃt kÿ hành Ƕng nào cûa NTT và NB  nhÀm khÖi Ƕng m¶t chÜÖng trình ch‰ tåo vÛ khí håt nhân së không ÇÜ®c chÃp thuÆn  cûa Washington...Vì theo cam k‰t  trong các thÕa ܧc ‘An Ninh QuÓc Phòng H‡ TÜÖng’ gi»a MÏ và NB  cÛng nhÜ gi»a MÏ và NTT trong hÖn nhiều thÆp k› qua:NB cÛng nhÜ NTT  ÇÜ®c s¿ bäo vŒ dܧi cây dù nguyên tº cûa MÏ. HÖn th‰ n»a, chúng ta Çã kš HiŒp Чc CÃm Ph° Bi‰n VÛ Khí Nguyên Tº-Nuclear-Non-Proliferation Treaty-NPT-ThÕa ܧc này Çòi hÕi nh»ng quÓc gia chÜa có vÛ khí håt nhân không ÇÜ®c quyŠn ch‰ tåo vÛ khí này. Và Carl Baker ÇÜa ra l©i cänh cáo:‘N‰u NTT và NB vi phåm nh»ng thÕa ܧc này Çó së là nh»ng diÍn ti‰n rÃt xÃu..’  


Nh»ng l©i cänh cáo này cûa Çåi diên MÏ, Carl Baker, nh¡c låi trong quá khÙ, hÒi th‰ k› trܧc cÛng nhÜ hôm nay, MÏ, Liên Xô, Trung QuÓc, Pháp và Anh, là 5 thành viên thÜ©ng tr¿c cûa H¶i ñÒng Bäo An cûa LHQ. Và quân Ƕi cûa 5 nܧc này (còn có danh xÜng là Ngû CÜ©ng) Çã có toàn quyŠn vÛ trang nguyên tº cho b¶ phÆn QuÓc phòng và Quân Ƕi cûa h†‘ljn tÆn chân ræng’. Trong hÖn 6 thÆp niên qua và đến mãi bây giờ họ không ngừng tăng cương hiên đại hóa khả năng chiến lược nguyên tử hạt nhân của họ. V§i quyŠn phû quyŠt tuyŒt ÇÓi-Veto- 5 thành viên thÜ©ng tr¿c này nhÜ nh»ng tên sæn ÇÀm quÓc t‰-International Gendarmes- Çã xº s¿ Ƕc Çoán v§i th‰ gi§i còn låi, h† cÃm chÌ không m¶t quÓc gia nào ngoài h† ÇÜ®c quyŠn ch‰ tåo vÛ khí nguyên tº dù cho chÌ Ç‹ t¿ vŒ.


  Tuy nhiên trong nhiŠu thÆp niên qua có nhiŠu quÓc gia Çã lén lúc nghiên cÙu và phát tri‹n công nghŒ håt nhân. Có vài quÓc gia nhÜ ƒn ñ¶, Pakistan, Çã công khai s¿ thành công cûa h† thông qua s¿ ‘bäo h¶’ cûa MÏ. Riêng Do Thái nh»ng næm 69-72 cûa th‰ k› trܧc Çã ÇÜ®c Richard Nixon (MÏ) viŒn tr® tr¿c ti‰p vÛ khí nguyên tº Ç‹ xÙ này có Çû khä næng ch‰ ng¿ quân s¿ tr†n vùng Trung CÆn ñông


  TÃt cä báo chí Hoa Kÿ và th‰ gi§i hôm 28-2-2013 ÇŠu r¶ lên loan tin: Nguyên häo thû bóng r‡ cûa Ƕi Chicago Bulls, Dennis Rodman, hiŒn có m¥t tåi BTT tØ hôm thÙ Hai-26-2-2013. Dennis Rodman ÇÜ®c báo chí sæn Çón, phÕng vÃn nÒng nhiŒt ngay khi anh vØa bܧc xuÓng phi trÜ©ng Bình NhÜ«ng. ThÆt bÃt ng© chính Dennis Rodman cho hay r¢ng anh hy v†ng ÇÜ®c ti‰p xúc v§i nhà lãnh Çåo BTT, Kim Jong-un, vÓn dï là m¶t trong nh»ng‘fans’ cûa anh. Sau Çó låi có tin r¢ng lãnh tø Kim Jong-un së cùng Dennis Rodman ljn xem bu°i thao diÍn bóng r‡ thân h»u h‡n h®p BTT và HoaKÿ tåi Bình NhÜ«ng hôm 28-2-2013. Tåi bu°i thao diÍn này, trܧc m¥t hàng ngàn kháng giä và báo chí Dennis Rodman ngÕ l©i v§i lãnh tø Kim Jong-un:‘thÜa Ngài, tôi xin ÇÜ®c làm ngÜ©i bån thân suÓt Ç©i cûa Ngài’. ñáp låi, lãnh tø Kim Jong-un nói:‘Cu¶c thao diÍn bóng r‡ thân h»u h‡n h®p hôm nay së hâm nóng mÓi quan hŒ BTT và Hoa Kÿ’. Hôm thÙ Sáu-1-3-2013, trܧc khi lên máy bay ljn B¡c Kinh, tåi phi cäng Bình NhÜ«ng, Dennis Rodman tuyên bÓ là anh vô cùng kính m‰n lãnh tø Kim Jong-un và ca tøng Kim Jong-un là nhà lãnh Çåo vï Çåi cûa BTT ch£ng khác nào hai vÎ tiền bÓi cûa ông: Kim Il-sung và Kim Jong-il.


ThÆt, không ai có th‹ tܪng tÜ®ng, chÌ là m¶t nguyên vÆn Ƕng viên Ç£ng cÃp cûa Ƕi bóng r‡ Chicago Bulls, v§i b¶ dång dÎ h®m, tai, mÛi, môi, miŒng, lÜ«i, Çøc khoét Çeo lûng l£ng nh»ng khoen và vòng, æn nói tùy tiŒn, b¶c tr¿c. ƒy th‰ mà Dennis Rodman có th‹ vØa æn Sushi, vØa uÓng quäng cáo Coca Cola vØa trò chuyŒn thân tình cªi mª v§i nhà lãnh Çåo chuyên chính khét ti‰ng cûa BTT, Kim Jong-un ngay gi»a thû Çô Bình NhÜ«ng. Qua nh»ng khúc phim änh minh h†a vŠ cu¶c h¶i ki‰n lå lùng này, ai còn dám bäo Bình NhÜ«ng là nÖi ít ngÜ©i bi‰t ljn? Lãnh tø Kim Jong-un vÅn còn là nhà Ƕc tài bí Än? Kim Jong-un trª thành b¶ m¥t thân thiŒn v§i th‰ gi§i. Phäi chæng m¶t k› nguyên‘ngoåi giao bóng r‡’ vØa ÇÜ®c khai sinh. M¶t tÀm nhìn m§i cûa Washington vŠ Bình NhÜ«ng vØa ÇÜ®c hình thành? Cä th‰ gi§i Çang ch© MÏ và BTT së thi‰t lÆp quan hŒ mÆt thi‰t b¢ng nh»ng bܧc Çi cø th‹... 


III- Thành Công M§i Và Áp L¿c M§i Cûa BTT ñÓi V§i MÏ Và Trung QuÓc


-Vào ngày 6-1-2016, Kim Jong Un låi cho ti‰n hành thº nghiŒm håt nhân thành công lÀn thÙ IV trong lòng ÇÃt gây ÇÎa chÃn 4.8 Ƕ Richter. Kim Jong Un nói vŠ vø n° lÀn này là do m¶t quä bom hydro thu nhÕ låi và Kim Jong Un mô tä Çây là‘vø thº håt nhân thành công rÃt ngoån møc’. Vào ngày 10-1-2016 Kim Yong Un phát bi‹u trên kênh truyŠn hình BTT: ViŒc BTT vØa thº bom nhiŒt håch thành công hôm 6 tháng 1 là giäi pháp t¿ vŒ và cûa quÓc gia không ai có quyŠn chÌ trích. Khä næng hûy diŒt và công phá cûa bom nhiŒt håch hÖn gÃp nhiŠu træm lÀn bom håt nhân thÜ©ng. HñBA-LHQ, MÏ và nhÃt là Trung QuÓc Çã lên ti‰ng phän ÇÓi n¥ng nŠ BTT m¥c dÀu trong th¿c t‰ TQ chÜa ÇÜa ra biŒn pháp pháp trØng phåt BTT m¶t cách cø th‹. Bà Samatha Power, Çåi diŒn cûa MÏ tåi LHQ cho bi‰t MÏ và LHQ së ra biŒn pháp trØng phåt cÙng r¡n nhÃt tØ 20 næm qua. LiŠn sau Çó QuÓc H¶i Mỹ thông qua Çåo luÆt cho phép Chính quyŠn phåt các cá nhân nhÆp khÄu ho¥c xuÃt khÄu hàng hóa và tiŠn sang BTT. LHQ cÛng thông qua nghÎ quy‰t cÃm BTT th¿c hiŒn các vø phóng thº có sº døng công nghê tên lºa Çån Çåo.


Vào ngày 7-2-2016 BTT låi thº phóng thành công lÀn thÙ 2 tên lºa ÇÄy Unha-3


MÏ và các ÇÒng minh MÏ tåi Á châu liŠn vÒ lÃy cÖ h¶i quy‰t ÇÎnh ti‰p tøc ÇÄy månh th¿c hiŒn hê thÓng phòng thû tên lºa tÀm cao-THAAD- vào giai Çoån cuÓi cùng. T°ng thÓng Obama Çã th£ng tay bác bÕ ÇŠ nghÎ cûa BTT là MÏ xóa bÕ hŒ thÓng THAAD Ç‹ Ç°i lÃy viŒc nܧc này së không ti‰n hành thº håt nhân. 


-Vào ngày 9 tháng 9-2016 Kim Jong Un cho ti‰n hành thº bom håt nhân lÀn thÙ V sâu trong lòng ÇÃt Çã gây ra ÇÎa chÃn 5.3 Ƕ Richter. Washington Post ÇÜa tin vø thº håt nhân lÀn này Çi kèm v§i vø n‡ tÜÖng ÇÜÖng 10 kiloton. Theo BBC London thì vø n° này có sÙc månh tÜÖng ÇÜÖng tØ 10-30 kiloton. Vø n° håt nhân lÀn này cû BTT månh gÃp 10 lÀn so v§i nh»ng vø n° håt nhân cûa xÙ này tØ thÆp niên trܧc. SÙc manh tàn phá và hûy diŒt cûa cûa vø thº håt nhân lÀn thÙ V này b¢ng t°ng sÓ sÙc månh cûa hai trái bom nguyên tº cûa MÏ thä xuÓng Nagazaki và Hiroshima sau Çåi chi‰n th‰ gi§i lÀn thÙ hai. HñBA-LHQ lên án månh më vø thº này. TrØng phåt BTT lÀn này, Trung QuÓc có nh»ng bܧc Çi cø th‹ nhÃt là cÃm nhÆp khÄu than Çá tØ BTT. T°ng thÓng Barack Obama tuyên bÓ MÏ së không bao gi© nhìn nhÆn BTT là m¶t quÓc gia ÇÙng trong hàng ngÛ nh»ng quÓc gia håt nhân...


Sau Çây là sÖ ÇÒ minh h†a 5 lÀn thº vÛ khí håt nhân cûa BTT. M‡i lÀn thº là m‡i lÀn ti‰n bô gÃp b¶i: 


   SÖ ÇÒ tìm thÃy trên Internet

image026

Sau cu¶c thº håt nhân lÀn thÙ V cho ljn ôm nay, BTT Çã thº nghiŒm 4 lÀn phóng tên lºa mang ÇÀu Çån vào nh»ng dÎp mang tính lÎch sº hay nh»ng sÜ kiŒn chính trÎ. NhÜng tÃt cä 4 lÀn phóng tên lºa trong mÃy tháng qua ÇŠu thÃt båi. LÀn m§i nhÃt vào ngày 29-4-2017. M¥c dÀu là thÃt båi, nhÜng 4 lÀn phóng tên lºa lÀn cuÓi mang š chí l§n nhÃt cûa Kim Jong-un v§i tham v†ng thº nghiêm nh»ng tên lºa mang ÇÀu Çån bay theo quÏ Çåo xuyên løc ÇÎa ho¥c có th‹ ti‰n ljn NhÆt Bän và vùng ÇÃt phía Tây cûa MÏ.


T°ng thÓng MÏ Donald Trump cÛng nhÜ các chính khách MÏ Ü§c Çoán không chóng thì chÀy s§m muÓn gì BTT cÛng së thành công nh»ng thÙ nghiŒm này. Trong khi Çó các chuyên viên vÛ khí nguyên tº cûa th‰ gi§i nhÃt là MÏ, tin ch¡c r¢ng BTT Çã có Çû khä næng thu nhÕ nh»ng quä bom håt nhân bi‰n chúng thành nh»ng ÇÃu Çån håt nhân, ÇiŠu này cho phép BTT có th‹ tr¿c ti‰p ÇÜÖng ÇÃu v§i MÏ trong m¶t cu¶c chi‰n håt nhân. HÖn th‰ n»a Kim Jong-un cÛng không dÃu di‰m gì v§i š nghï này và h† Kim Çã nói th£ng là BTT có Çû khä næng bi‰n nܧc MÏ thành tro bøi n‰u cu¶c chi‰n håt nhân thÆt sÜ xäy ra gi»a BTT và Hoa Kÿ. Nh»ng š nghï này Çã kích hoåt n‡i kinh hoàng cûa MÏ và Chính phû Donald Trump muÓn ra tay trܧc khi quá mu¶n. 


Trܧc ngày lÍ duyŒt binh cûa Bình NhÜ«ng ngày 15 tháng tÜ-2017 k› niŒm ngày sanh thú 105 cûa cÓ lãnh tø BTT, Kim NhÆt Thành, chính phû MÏ ÇÜa ra hàng loåt phát ngôn gây choáng:


- T°ng thÓng Donald Trump phát bi‹u n‰m Kim Jong-un cÙ ti‰p tøc ti‰n hành thº nghiŒm vÛ khí håt nhân chính phû MÏ së ÇÖn phÜÖng, không cÀn sÜ h‡ tr® cûa B¡c Kinh, bi‰n cä BTT thành tro bøi håt nhân, bÃt k‹ s¿ tÒn vong cûa các nܧc láng giŠng và c¶ng ÇÒng quÓc t‰.    


- Trong chuy‰n công du lÀn ÇÀu tiên tåi các nܧc châu Á, Phó t°ng thÓng MÏ, Mike Pence phát bi‹u tåi Manila‘ÇÓi v§i BTT k› nguyên kiên nhÅn chi‰n lÜ®c Çã chÃm dÙt’.


- Trong khi Çó B¶ trܪng Ngoåi giao MÏ, Rex Tillerson, nhÃn månh:‘MÏ Çã nói quá Çû vŠ các vÃn ÇŠ BTT’


Nh»ng phát ngôn thái quá ª trên cÛng ÇÜ®c ÇÜa ra cùng th©i Çi‹m v§i s¿ cänh cáo cûa chính phû MÏ b¢ng cách ÇiŠu Ƕng Ƕi tàu sân bay Carl Winson ljn bi‹n ñông B¡c Á. ThÆm chí chính phû MÏ còn bÕ ngÕ khä næng tÃn công phû ÇÀu Bình NhÜ«ng b¢ng vÛ khí håt nhân tØ håm Ƕi tàu sân bay này.


Hôm 25-4-2017 m¶t lÀn nºa MÏ cho ÇiŠu Ƕng ljn cäng NTT, siêu tàu ngÀm USS Michigan trang bÎ v§i hÖn 150 hÕa ti‹n hành trình Tomohawk có khä næng tiêu diŒt m†i møc tiêu trên m¥t ÇÃt trong vòng 2000km.   


Ngay lÆp tÙc BTT nã Çån pháo mÎt mù trong bÓi cänh BTT cho ti‰n hành m¶t cܶc tÆp trÆn qui mô có hÕa tiÍn mang ÇÀu Çån tÀm xa ª thành phÓ Wonsum cûa BTT.


Các diÍn ti‰n này ÇÜa bán Çäo TriŠu Tiên ngày càng gÀn ljn b© v¿c chi‰n tranh.


Trܧc phän Ùng hung hãn cûa BTT, hôm 25-4-2017 bà Nikki Haley Çåi diŒn thÜ©ng tr¿c cûa MÏ tåi LHQ Çã phäi vôi vàng lên ti‰ng kêu g†i BTT không nên tuyên chi‰n v§i MÏ và ÇØng cho MÏ có ÇÀy Çû lš do Ç‹ tÃn công BTT. MÏ së không hành Ƕng gì trØ phi BTT tåo cÖ h¶i cho chúng tôi. NhÜng n‰u BTT tÃn công m¶t cæn cÙ quân s¿ MÏ, ho¥c BTT Çang hoàn tÃt k‰ hoåch tên lºa Çån Çåo liên løc ÇÎa có khä næng chåm t§i MÏ, thì chúng tôi b¡t bu¶c së phäi hành Ƕng.


NgÜ®c låi, theo bän tin cûa Hoàn CÀu Th©i Báo thì B¡c kinh không ngán BTT, NTT và cä MÏ. S¿ kiŒn BTT ti‰n hành tên lºa hôm 29-4-2017 cho thÃy Bình NhÜ«ng không hŠ chùn bܧc trܧc nh»ng cänh cáo quÓc t‰. Báo chí TQ muÓn B¡c Kinh nên r©i bÕ Bình NhÜ«ng vì š chí Ç¡c thû vÛ khí håt nhân cûa xÙ này Ç‹ có th‹ khÓng ch‰ toàn cÀu. Trong 6 næm qua, tØ khÎ Kim Jong-un lên n¡m chính quyŠn Bình NhÜ«ng, quan hŒ Trung-TriŠu Çã trª nên xÃu Çi. Cä 2 lãnh Çåo B¡c Kinh và Bình NhÜ«ng không h‹ t° chÙc m¶t bu°i h†p thÜ®ng ÇÌnh Ç‹ có cÖ h¶i ti‰p xúc trao Ç°i lÅn nhau. Do Çó, niŠm tin chi‰n lÜ®c song phÜÖng cûa 2 nܧc trª nên hão huyŠn m¥c dù hai bên vÅn trao Ç°i ngoåi giao ÇŠu Ç¥ng.


Do đó tình trång bán Çäo TriŠu Tiên ngày càng trª nên tÒi tŒ së khi‰n quan hŒ B¡c Kinh-Bình NhÜ«ng thêm rån nÙt và TQ cÛng s¤n sàng Çáp trä nh»ng hành Ƕng không thiŒn chí tØ BTT. Møc tiêu trܧc m¡t cûa TQ là cÓ g¡ng Çình chÌ hoåt Ƕng thº nghiŒm vÛ khí håt nhân cûa BTT và các vø tÆp trÆn MÏ-Hàn. B¡c kinh Çã nhiŠu lÀn kh£ng ÇÎnh v§i Washington r¢ng TQ không phäi là chìa khóa giäi quy‰t vÃn ÇŠ BTT. Âu Çó cÛng là m¶t cách trä l©i T°ng thÓng Donald Trump hôm 29-4-2017 Çã phát bi‹u:‘Tôi tin r¢ng ông Ãy (TCB) Çang rÃt cÓ g¡ng. Ch¡c ch¡n ông Ãy không muÓn thÃy bi‰n Ƕng và cái ch‰t. Ông Ãy là m¶t ngÜ©i tÓt-m¶t ngÜ©i rÃt tÓt-tôi hi‹u rõ nhiŠu vŠ ông Ãy..’. M¥c dÀu ÇÜ®c Donald Trump khen t¥ng không ti‰c l©i, hôm 9-5-2017 B¡c kinh vÅn tin r¢ng n‰u chi‰n tranh có th‹ xäy ra sau khi n‡ l¿c hòa giäi thÃt båi, thì TQ së không s® ÇÜÖng ÇÀu v§i BTT lÅn MÏ-Hàn.


Hôm 10-5-2017, hãng thông tÃn ñài Loan- CNA- cho hay Trung QuÓc vØa thº hÕa tiÍn tåi vùng bi‹n Bô-Hai thu¶c vùng ñông B¡c cûa Trung QuÓc gÀn BTT sau khi TQ cänh cáo NTT vŠ viŒc bÓ trí hŒ thÓng chÓng hÕa tiÍn THAAD cûa MÏ trên ÇÃt NTT. Chính phû Trung QuÓc cho bi‰t vø phóng hÕa tiÍn cûa TQ lÀn này là Ç‹ chuÄn bÎ ÇÓi phó hiŒu quä v§i‘các mÓi Çe d†a an ninh quÓc gia’. Phäi chæng Çây là l©i cänh cáo cûa TQ không phäi chÌ nh¢m riêng NTT mà cä MÏ và BTT?    


ñåi sÙ BTT tåi Anh QuÓc, Choe Il, hôm 9 tháng 5-2017 kh£ng ÇÎnh nܧc này së không dØng chÜÖng trình thº tên lửa cũng như thử nghệm håt nhân lÀn thÙ 6 vào th©i gian và ÇÎa Çi‹m phù h®p. Chúng tôi bu¶c phäi sª h»u næng l¿c håt nhân là vì nh»ng cu¶c thº nghiŒm håt nhân cho chúng tôi thÃy chúng tôi Çåt ÇÜ®c tiŠm l¿c quân s¿ månh mẽ m¥c dÀu BTT là môt nܧc nhÕ bé nhÜng không có quÓc gia nào månh më hÖn nhÜ MÏ cÛng không th‹ tÃn công phû ÇÀu chúng tôi trܧc ÇÜ®c. Chúng tôi không muÓn Çánh bom håt nhân v§i bÃt cÙ ai ngay cä v§i MÏ, nhÜng chúng tôi phäi luôn duy trì vÛ khí håt nhân vì Çó là lÜ«i gÜÖm thiêng duy nhÃt Ç‹ bäo vŒ ÇÃt nܧc nhÕ bé TriŠu Tiên cûa chúng tôi.


Trܧc nghi ngåi vø BTT có th‹ ti‰n hành thº håt nhân lÀn 6, MÏ Çã ÇÜa nh»ng tuyên bÓ cänh cáo thÆt Ü månh më. Tuy nhiên T°ng thÓng Donald Trump gÀn Çây cho bi‰t ông s¤n sàng g¥p nhà lãnh Çåo BTT, Kim Jong-un n‰u BTT chÎu tØ bÕ chÜÖng trình vÛ khí håt nhân. M¥c dÀu ÇŠ xuÃt này cûa Donald Trump bÎ Kim Jong-un månh më bát bÕ vì nó Çính kèm v§i ÇiŠu kiên Bình NhÜ«ng phäi tØ bÕ chi‰n lÜ®c thº vÛ khí håt nhân, lÜ«i gÜÖm thiêng duy nhÃt có sÙc bäo vŒ bán Çäo TriŠu Tiên.


Thoåt nghe tin này, ai cÛng lÀm tܪng ÇŠ xuÃt cûa T°ng thÓng Donald Trump chÌ là m¶t g®i š mà ch¡c ch¡n không những Bình NhÜ«ng không chÃp nhÆn mà cä nh»ng chính khách hàng ÇÀu cûa MÏ cÛng không chÃp nhÆn. Nguyên ngoåi trܪng MÏ, Condoleezza Rice, cÛng lên ti‰ng phän ÇÓi không th‹ chÃp nhÆn Ç‹ cho m¶t vÎ t°ng thÓng cûa MÏ có th‹ ngÒi ÇÓi thoåi v§i m¶t nhà Ƕc tài Ãu trï và hung hãn nhÜ Kim Jong-un. 


NhÜng trong th¿c t‰ cu¶c g¥p g« gi»a MÏ và BTT Çã xäy ra trong mÃy ngày sau đó, tåi m¶t thành phÓ B¡c Âu- thû Çô Oslo cûa Na Uy-Norway. Lãnh Çåo phái Çoàn BTT là bà Choe Son-hui, Giám ñÓc Trung Tâm vŠ các vÃn ÇŠ B¡c MÏ, Çã ljn Oslo vào ngày 7-tháng 5 Ç‹ h¶i Çàm v§i phái Çoàn MÏ dܧi s¿ lãnh Çåo cûa bà Suzanne DiMaggio, Giám ÇÓc Trung tâm nghiên cÙu chính sách New America. Kinh truyŠn hình Ashi cho bi‰t hai bên d¿ ki‰n thäo luÆn vŠ các vÃn ÇŠ håt nhân và tên lºa cûa BTT, cÛng nhÜ các quan hŒ song phÜÖng trong tÜÖng lai gi»a Washington và Bình NhÜ«ng.


ñÜ®c bi‰t, trܧc Çó, có cu¶c h¶i Çàm tÜÖng t¿ cùng v§i s¿ tham gia cûa bà Choe, Çã tØng ÇÜ®c lên k‰ hoåch và së diÍn ra tåi New York vào tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên phái Çoàn BTT vào phút chót Çã không ÇÜ®c chÃp thuÆn cÃp visa. Do vÆy k‰ hoåch h¶i Çàm bÎ hoãn låi...


Hôm 10 tháng 5-2017, cä th‹ gi§i vui mØng Çón nhÆn l©i tuyên thŒ nhÆm chÙc cûa tân T°ng thÓng NTT, ông Moon Jae-in. Trong dÎp này tân t°ng thÓng Moon Jae-in cho bi‰t ông s¤n sàng ljn Bình NhÜ«ng Ç‹ ÇÓi thoåi v§i lãnh tø BTT, Kim Jong-un trong ÇiŠu kiŒn nguyên trång cûa tình hình bán Çäo TriŠu Tiên. Thái Ƕ cªi mª v§i BTT cho thÃy tân T°ng thÓng NTT ông Moon Jae-in lên cÀm quyŠn là m¶t dÃu ngo¥t ngoåi giao vô cùng quan tr†ng trong khu v¿c. 


Những gì các chuyên gia chiến lược nguyên tử của Mỹ đã từng e ngại nó có thể xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên và thật sự nó đã xảy ra:


- Hôm 13 tháng 9-2017 Bình Nhưỡng loan báo đã thử nghiệm thành công lần thứ 6 với bom hạt nhân. có sức công phá và hủy diệt nhiều lần hơn bom nguyên tử và đã gây địa chấn đến các nước lân bang, Nga và TQ. Sự kiện này đã gây quan ngại không ít cho thế giới nhất là các thành viên thường trực của HĐBA-LHQ.


- Sau đó hôm 29-Nov-2017 Bình Nhưỡng lại thành công to trong việc phóng hỏa tiễn đan đạo xuyên lục địa Hwasong-15-Intercontinental Ballistic Missile-IBM-có thể với tới bờ biển phía Đông của Mỹ.


Nội trong năm 2017, BTT đã 16 lần phóng thử nghiệm với 23 hỏa tiễn mang đầu đạn đủ cỡ, từ Pukgusong2 (Short Range Ballistic Missile)…đến Hwasong-15 (Intercontinental Ballistic Missile). 


 

Như vậy 3 s kiện: 10 tháng 5, 13 tháng 9, và 29 tháng 11 năm 2017 đã thật sự hỗ trợ cho nhau, giúp chính phủ BTT gây sức ép mới đòi hỏi thế giới nhất là Mỹ và TQ phải nhìn nhận Bán đảo Triều Tiên như là một quốc gia thống nhất, có chủ quyền độc lập, có đầy đủ vũ trang nguyên tử.  


IV-Thời Cơ Đang Đến Bán Đảo Triều Tiên?-


 Ý chí nối lại đối thoại với BTT của tân Tổng thống NTT, Moon Jae-in đã có tiếng vang thật sự. Hôm thứ Ba-12-12-2017, tại Diễn Đàn Đại Tây Dương, Washington D.C, ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, tuyên bố: “Mỹ sẵn sàng đàm phán với BTT vô điều kiện”. Tillerson kêu gọi “…điều cần thiết là Mỹ và BTT nên ngồi lại với nhau…dù sao cũng phải gặp nhau để đối thoại, nhìn thẳng vào mắt nhau để tìm ra cho được một lối thoát, một nhu cầu có lợi trong tương lai giũa hai quốc gia…Thật là thiếu thực tế cho những ai cứ bám chặt lấy tư tưởng BTT, một quốc gia  đã đầu tư lâu đời và chế tạo thành công  vũ khí nguyên tử lại có thể từ bỏ hay ngưng động phát triển vũ khí này trước khi họ bước đến bàn đàm phán với chúng ta…”. Ngoại trưởng Tillerson cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump đã hậu thuẫn ý kiến này: https://www.yahoo.com/news/tillerson-softens-us-stance-possible-talks-nkorea-222702752.html


Hôm thứ Sáu, 15-12-2017, tai buổi họp của HĐBA tối cao của LHQ, TTK/LHQ ông Antonio Guterres lên tiếng kêu gọi: “Đã đến lúc phải thiết lập và củng cố ngay lập tức kênh liên lạc với BTT, bao gồm kênh liên lạc Liên Triều và từ Quân đội tới Quân đội để giảm nguy cơ hiểu lầm leo thang xung đột…” .


Thúc đẩy việc đối thoại giữa Mỹ và BTT cũng như giũa Bình Nhưỡng và Hán Thành (Seoul) để củng cố hòa bình thịnh vượng, để tránh khỏi những rũi ro leo thang xung đột vũ trang, đựơc xem như là xu thế toàn cầu hôm nay.


Đầu năm 2018 một sự kiện vừa xảy ra trên bán đảo Triều Tiên: Nhân dịp Thế vân hội mùa Đông được tổ chức tai Pyeongchang-Nam Triều Tiên từ ngày 9 tháng 2 đén ngày 25-2-2018, với sự sắp xếp giữa hai chính phủ Bắc và Nam Triều Tiên, một đoàn vận động viên chung đã đươc thành lập dưới lá cờ Liên Triều. Tổng thống NTT, ông Moon Jae-in, còn cho phép BTT gửi một phái đoàn gồm cả trăm nữ cổ động viên-Cheerleaders- và cả một ban nhạc. Hướng dẫn phái đoàn là bà Kim Yo-jong, Ủy viên Bộ Chính Trị, và cũng là em gái của lãnh tụ BTT, Kim Jong-un. Bên cạnh bà Kim Yo-jong còn có ông Kim Jong-nam, Chủ tịch Quốc hội của BTT. Phái đoàn này sẽ có cơ hội gặp gỡ các cấp cao của chính phủ NTT bên lề Olympic Pyeongchang. Chinh phủ Mỹ cũng gửi Phó Tổng thống Mike Pence đến thăm dự lễ khai mạc Olympic Pyeongchang với hy vọng sẽ có cơ hội tiếp cận với phái đoàn BTT.


Tại buổi lễ khai mạc Olympic Pyeongchang hôm 9-tháng 2 năm 2018, Tổng thống NTT, ông Moon Jae-in nhận được thư tay và lời mời  thăm Bình Nhưỡng của nhà lãnh đạo BTT, Kim Jong-un, được bà Kim Yo-jong chuyển trực tiếp. Bản thân Kim Jong-un cũng lên tiếng kêu gọi hai miền Nam và Bắc Triều Tiên cùng góp sức hâm nóng bầu không khí hòa giải nảy sinh từ Olympic Pyeongchang. 


Trong thực tế, khó có ai biết chắc được những gì đã xảy ra bên lề buổi lễ khai mạc Olympic Pyeongchang. Hôm 16 tháng 2 vừa rồi, sau khi rời khỏi máy bay Air Force-2, tai phi trường Mac Allen Miller-Texas, Phó tổng thống Mike Pence tuyên bồ ông đã sẵn sàng cho cuộc găp gỡ lich sử với Bình Nhưỡng bên lề Olympic Pyeongchang, nhưng chính Bình Nhưỡng đơn phương hủy bỏ cuộc gặp gỡ này: https://ww.yahoo.com/news/us-pence-ready-talk-nkorea-canceled-meeting-002826081--politics.html


Trong lúc đó, hôm 25-2 vừa rồi, Tướng Kim Yong-chol hướng dẫn phái đoàn BTT gồm có 8 người đến viếng thăm NTT trong 3 ngày và đồng thời Kim Yong-chol hướng dẫn phái đoàn này tham dự buổi lễ bế mạc Olympic Pyeongchang vào sáng ngày 25-2. Ivanka Trump, con gái cùng là cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump cũng tham dự sự kiện này. Nhân dịp này, Kim Yong-chol tuyên bố Binh Nhưỡng sẵn sàng để đối thoại với Mỹ và NTT. Trong lúc Tổng thống NTT, Moon Jae-in cho rằng đối thoại Nam và BTT phải được sớm tổ chức để cải thiện quan hệ giữa hai miền, và đồng thời đối thoại Mỹ và BTT cũng phải được sớm tổ chức để bảo đảm hòa bình và để tránh tình trạng leo thang xung đột. Nhưng Washington cho rằng Bình Nhưỡng phải có những bước đi cụ thể nhầm phi hạt nhân hóa trong mọi cuộc đối thoại.


- Hôm 26-2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: Mỹ sẽ đàm phán với BTT vào lúc thich hợp. 


- Cùng lúc đó Bình Nhưỡng khẳng định để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mỹ


- Tổng thống NTT, Moon Jae-in kêu gọi Mỹ nên hạ ngưỡng cửa đàm phán với BTT. Và ông thông báo cho Tổng thống Mỹ, Donald Trump hay rằng ông đã gửi một phái bộ đến BTT, như là đại diện thường trực của chinh phủ Seoul bên cạnh chính phủ Binh Nhưỡng.  


Qua những lời tuyên bố trên, xem chừng con đường dẫn đến đối thoại: Mỹ-BTT vẫn còn để ngỏ. Hy vọng lời kêu gọi của ngoai trưởng Mỹ, Rex Tillerson hôm 12-12-2017 tai diễn đàn Đai Tây Dương-Washington D.C. sẽ chuyển hóa được tư tưởng của Tổng thống Donald Trump, chấp nhận đàm phán vô điều kiện tiên quyết với BTT. 


Hôm 24-5-2018 Tông thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi bức tâm thư với những ngôn từ đầy nhân văn  và có sức thuyết phục mà ông chỉ dành cho Chủ tich BTT,Kim Jong-un.


Sáng ngày 25-5-2018 cả thế giới lắng nghe Tổng thống Donald Trump khẳng định Ông và Chủ tich Kim sẽ găp nhau tai thượng đỉnh như đã trù liệu vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Singapore.


Dù cho thưọng đỉnh Mỹ Triều tại Singapore chỉ xảy ra trong ba ngày không thể nào giải quyết được tất cả những vấn đề tù động trong quan hệ giữa hai quốc gia này trong suốt chiều dài nhiều thâp kỷ. Nhưng nó có khả năng khơi động một thời đại mới. nhân loại biết hòa hợp hòa giải vì sự sống còn của nhau và của thế giới. Hy vọng thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 tai Viêt Nam sẽ bảo vệ và phát triển, thúc đẩy ý chí này của Washington và Bình Nhưỡng đến một tiến trình cao và xa hơn.  


V-Kết luận-


Hy vọng với truyền thống thực dụng-American Pragmatism-Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sớm nhìn nhận thực tại khả năng nguyên tử của BTT như một quốc gia thứ 9 trong hàng ngũ các quốc gia có đầy đủ vũ trang nguyên tử như nguyên Ngoại trưởng Mỹ, Rex Tillerson từng suy nghĩ. Chinh phủ Hoa Kỳ cũng đã từng nhìn nhận Ấn Độ vào tháng 6 năm 2006 và Pakistan sau đó, như là hai quốc gia đứng trong hàng ngũ các quốc gia có đầy đủ vũ trang nguyên tử. Cũng như ẤnĐộ và Pakistan, BTT sẽ được chinh phủ Mỹ giúp đỡ chuyển hướng khả năng nguyên tử thành năng lượng phuc vụ hòa bình, phát triên Kinh tế và Y hoc-Nuclear Medecine. Quyết định chính đáng này của Tổng thống Donald Trump sẽ mang đến lơi ích to lớn cho chiến lược khu vực và toàn cầu của Hoa Kỳ. Một khi đã thâu phục được Binh Nhưỡng, Washington sẽ liên kết các quốc gia NB, NH, VN và BTT thành một lực lương khủng khiếp đối đầu vớiTQ trên cả 2 phương diên Kinh tế và Quốc Phòng, nhất là diệt trừ “Trung Hoa Mộng” của Tập Cận Bình. Cũng là cơ hội lớn để Mỹ và khối ASEAN chủ động thay đổi cục diện Biển Đông./.


ñào NhÜ   


Chicago- Feb 7th 2019