TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÌ THẢM HỌA COVID-19

10 Tháng Tư 20209:28 SA(Xem: 5992)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE SAIGON - THỨ SÁU 10 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÌ THẢM HỌA COVID-19


From: 'vuthach nguyen' via Phụng Sự Xã Hội  
Date: Mon, Apr 6, 2020 at 2:58 PM


image020

President Donald Trump signs the $2.2 trillion coronavirus aid package bill as White House Economic Council Chairman Larry Kudlow, Treasury Secretary Steven Mnuchin, Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-KY), House Minority Leader Kevin McCarthy (R-CA), Vice President Mike Pence and Rep. Kevin Brady (R-TX) watch in the Oval Office of the White House in Washington, U.S., March 27, 2020.


New Unemployment Programs


Chương Trình Trợ Cấp Thất Nghiệp Mới


The CARES Act also comes with two new unemployment insurance components :


Đạo luật CARES Act gồm có 2 chương trình trợ cấp thất nghiệp mới


The Federal Pandemic Unemployment Compensation (FPUC) program.


Chương trình trợ cấp thất nghiệp liên bang (FPUC).


This statute allows eligible American workers who collect unemployment compensation from their state of residence to receive an additional $600 a week from the federal government.


Đạo luật này cho phép người lao động Mỹ đủ điều kiện được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại tiểu bang nơi cư trú của họ để nhận thêm $600  một tuần từ chính phủ liên bang.


That $600 stipend ends on July 31, 2020, so workers who are considering applying for unemployment benefits are advised to do so as soon as possible.


Khoản trợ cấp $600 sẽ kết thúc vào ngày 31/ 7/ 2020, vì vậy những người lao động đang cân nhắc nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp nên làm điều đó càng sớm càng tốt.


 • The Pandemic Emergency Unemployment Compensation (PEUC) program. American workers who have already exhausted their unemployment compensation can now receive an extra 13 weeks of unemployment benefits.


Chương trình
trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp đại dịch (PEUC). Người lao động Mỹ đã nhận hết khoản tiền trợ cấp thất nghiệp giờ đây có thể được nhận thêm 13 tuần trợ cấp thất nghiệp nữa.


Consequently, workers impacted by the COVID-19 crisis can receive extended cash benefits while they are out of work. Typically, state unemployment programs provide benefits to workers over a 13-week timetable.


Do đó, những người lao động bị ảnh hưởng bởi thảm họa đại dịch COVID-19 có thể nhận được thêm khoản trợ cấp tiền mặt trong khi họ vẫn không có việc làm.


Thông thường các chương trình trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang chỉ  cấp tiền thất nghiệp cho người lao động trong thời gian 13 tuần.


Unemployed career professionals who receive the extra $600 should know the money could impact benefits received via other government aid programs, especially means-tested programs like the Supplemental Nutrition Assistance Program.


Những người đã có kinh nghiệm về trợ cấp thất nghiệp nên biết rằng số tiền hưởng thêm $600  này có thể ảnh hưởng đến các loại trợ cấp phúc lợi xã hội khác của chính phủ, đặc biệt là các chương trình SNAP.


Short-Time Compensation Expansion. Some U.S. states already have short-time compensation programs in place that allow for workers to not be laid off completely but have their hours curbed for a short time (in this case, until the COVID-19 crisis is over.) This allows employees to work at least part-time and still generate an income rather than be laid off.


Nới rộng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian ngắn hạn. Một số tiểu bang tại Hoa kỳ đã có chương trình trợ cấp thất nghiệp trong thời gian ngắn hạn, cho phép người lao động không bị sa thải hẳn, chỉ bị mất việc làm trong một thời gian ngắn hạn ( nếu ở trong trường hợp này, người lao động sẽ được trợ giúp cho đến khi thảm họa đại dịch  COVID-19 chấm dứt ).  Điều này giúp cho nhân viên bị giảm giờ làm việc giống nhưhọ làm việc bán thời gian và vẫn có đuợc đầy đủ lợi tức thay vì bị sa thải.


Under the CARES Act, the federal government will step in with the financial and regulatory resources for states that don’t have so-called “work-sharing” plans to establish them for the duration of the coronavirus crisis.


Theo Đạo luật CARES, chính phủ liên bang sẽ tài trợ từng bước cho các tiểu bang theo kiểu cùng liên bang và tiều bang cùng chia sẽ gánh nặng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong suốt thời gian xảy ra thảm họa đại dịch coronavirus.


New Rules on Unemployment Eligibility


Quy định mới về tình trạng thất nghiệp


The federal government has tweaked its unemployment eligibility criteria via the CARES Act.


Chính phủ liên bang đã sửa đổi lại các tiêu chuẩn về điều kiện hưởng  trợ cấp thất nghiệp thông qua Đạo luật CARES vì lý do đại dịch Covid-19.


Who Is Eligible – Now, workers are eligible for the additional unemployment insurance under these guidelines:


Ai đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệphiện nay, người lao động đủ điều kiện nhận thêm tiền trợ cấp thất nghiệp theo các hướng dẫn sau:


 • The worker is ineligible for any other state or federal unemployment benefits.


Người lao động  đã không đủ điều kiện nhận bất kỳ trợ cấp thất nghiệp nào của tiểu bang hoặc liên bang trong điều kiện thông thường.


 • The worker is unemployed, partially unemployed, or cannot work due to COVID-19-related reasons (i.e., either they have the coronavirus, someone in their family/household has the coronavirus, or the worker cannot reach his or her place of employment due to state COVID-19-related restrictions.)


Công nhân
bị thất nghiệp hoàn toàn, thất nghiệp một phần nào hoặc  không thể làm việc mà nguyên nhân xảy ra tình trạng đó có liên quan đến COVID-19 ( nghĩa là họ bị nhiễm bệnh coronavirus, hoặc một người nào đó trong gia đình bị nhiễm coronavirus hoặc công nhân không thể đến nơi làm việc của họ do các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 )


 • The worker cannot work remotely or is ineligible for paid leave.


 Công nhân không thể làm việc theo kiểu telework, làm việc tại nhà   hoặc không đủ điều kiện để được hưởng các loại nghỉ phép được trả tiền lương.


 • The worker is self-employed, an independent contractor  or simply doesn’t have enough of a work history to qualify for unemployment. 


Công nhân tự làm chủ,  nhà thầu độc lập  hoặc
giải thích một cách đơn giản là  một người không có đủ thâm niên lao động để đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp bình thường.


 • The worker was set to begin employment with a new firm, does not have another job, and/or is unable to reach his or her new work due to COVID-19-related lockdown.


Công nhân đã
được tuyển vào làm việc ở một doanh nghiệp mới, không có việc làm nào khác và / hoặc không thể làm được công việc mới của mình vì những lý do liên quan đến COVID-19.


 • The worker is the breadwinner in his or her household resulting from the death of the previous head of the household.


Công nhân
trở thành trụ cột trong gia đình cái chết của chủ gia đình trước đó.


 • The worker’s company has closed as a result of the impact of the coronavirus crisis.


Doanh nghiệp nơi người công nhân làm việc đã bị đóng cửa vì ảnh hưởng của Covid-19


Who Is Not Eligible– The following class of U.S. career professionals is not eligible for unemployment benefits linked to the CARES Act.


Ai không đủ điều kiện -  Những loại người sau đây không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp liên quan đến Đạo luật CARES.


 • Employees whose company is up and running and operating in a “work from home” mode.


Nhân viên
mà doanh nghiệp vẫn còn đang hoạt động nhưng được phép làm việc tại nhà và được trả lương.


 • Employees who are already receiving benefits from their current employer under that company’s unemployment plans and policies. 


 Nhân viên nhận được
đầy đủ các quyền lợi từ chủ lao động hiện tại của họ theo kế hoạch và chính sách trợ cấp thất nghiệp của doanh nghiệp.


 • Americans who are new to the workforce, and are looking for a job but cannot find a job.


N
gười dân Mỹ mới tham gia lực lượng lao động và đang tìm việc nhưng không thể tìm được việc làm. Phúc Linh

22 Tháng Mười 2017(Xem: 7716)