Thiền Zen – Bardo thodol

29 Tháng Sáu 201512:35 SA(Xem: 5235)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 29 JUNE 2015

Thiền Zen – Bardo thodol

a- Bài giảng zen, download MP3     tr. 2
b- Thực hành Thiền zen     tr. 3
c- Nam phần_steps của Thiền zen     tr. 4  
-  Xuong sống_sức khoẻ_thông minh   tr. 6  
1
 blank
 Osho: Tranh chữ ký
 
d- Hai tiếng hét zen_zen shout: ‘Yaa-Hoo!’ và ‘Osho!’    tr. 11
e- Chuyển kiếp tâm niêm_Bardo thodol     tr. 12
f- Videos     tr. 15
g- Các bài và sách dã gửi    tr. 16   
 
    Nguời thời này có nhiều học vấn nên tâm thức_mind mạnh. Họ không ngồi vòng chân yên lặng duợc cả ngày nhu xua. Zen của Osho không phải là ngồi Zazen lối cổ. Osho dổi, cải
tiến_improve zen cho thích hợp với thời này.
 
   Osho nói anh ngữ. Bạn nào không quen dọc anh ngữ thì xin dùng ‘Google Translate’ dể dịch ra
tiếng Việt. Rất tiếc là tôi không dịch ra tiếng Việt duợc
 
1
.
   I am giving you a new meditation. Since Gautam Buddha, not a single new meditation has
been evolved. This meditation will be the preface for the coming series on Zen.
   Zen means your very essence, your very being.
                                                           
1
 - Có website ‘’Osho Vietnam’’ hoàn toàn tiếng Việt do một thiền gia_sannyasin khác làm. Quyển “Nuớc mắt hoa hồng huyền bí” của Ozen Rajneesh (Thầy 2) cung cho biết nhiều về con duờng thiền dịnh của Osho. Tìm trong Mạng và tải xuống miễn
phí_free download quyển này. Thầy 2 là vị phật nâng bó duốc nối tiếp Osho.
   I have talked about the meditation, and a group of people have done it for twenty-one days,
but all of you have not been participants. In the beginning of this series, be a participant in this
meditation called Mystic Rose
 
2
.
   I know Zen – not from any scripture. I do not belong to the tradition of Zen; I belong to these
clouds. I belong to existence on my own accord. I have found Zen – not through the scriptures.
That’s why I can say, even in Japan there are only teachers and followers, no Zen
 
   I have nothing to do with tradition. My Zen is absolutely untraditional. First, I make you jump
and shout and scream, and do all kinds of gibberish. Then finally, tired, you can sit for a few
moments  
 
4
.  
   Thực hành‘Thiền zen’ là:
 
- Áp dụng nhiều phuong pháp Tantra
2
 
5
;
- Tốt cho sức khoẻ;
- Làm bardo thodol;
- Nghe Osho nói là thiền vì Osho nói chậm; mỗi khi Osho ngung nói thì mình yên lặng,
không nghi, vô tâm thức_nomind;
- Thiền theo Osho là gia nhập hệ thống khí_energy chung Buddhafield. 
 
   Zen của Osho là zen gia tốc_accelerated zen
6
. Tuy nhiên nguời thiền dã cao thì có thể ‘tức
thời’ thành phật. Zen của Osho rất dầy dủ.  
 
   Có 2 loại zen cổ truyền: Zen từ từ, tiến bộ_progressive và zen bỗng chốc_sudden, tức
thời_instantaneous.  
 
   Cẩn thận dừng hiểu lầm ‘zen tức thời’ với Sahaj Yoga_Yoga tự phát_ Spontaneity hay phuong
pháp ‘không phuong pháp,’ method ‘no-method’ – vì ‘no-method’ cung là một ‘cách làm’, một
method. Từ 5000 nam nay không ai theo Sahaj yoga thành phật. ‘Ai’ ở dây là nguời dọc sách
một cách lý thuyết và hiểu, suy luận bằng bộ não về yoga tự phát. Đừng quên là: Càng suy luận
thì mind càng mạnh mà thiền là vào no-mind, là giết mind_kill the mind. Thời này có J.
Krishnamurti chủ truong “no method’ trong 70 nam; viết rất hay nhung không một môn dồ nào
thành phật.  
 
A- Bài giảng zen, download MP3      
 
   Nam 1988-89 Osho giảng zen trong 224 buổi (Xem bảng ở trang  sau)
   Sách của Osho không phải là sách viết.
   Nguời thuờng phải suy nghi bằng mind rồi mới viết các tu tuởng thành sách. Osho là một vị
Phật hoàn toàn ở trong nomind nên hết nghi nhu mình. Osho bao giờ cung giảng thiền nói. Lời
giảng phát ra từ Sự Thật_Godliness của nomind
                                                           
2
3
7
.  
 - This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 01, 27 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Tổ chức dạo ở các noi khác thì cung không hon. Xem 2 bài dã gửi : “6- Ba tram nam sau phật Thích Ca_Three hundred years
after Gautama Buddha” và “10-  Ouspensky_ nguời thuờng sống trong u mê_people are unconscious”   
4
5
 - The Zen Manifesto 08, 7 April 1989 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Chữ phạn tantra có nghia là phuong pháp_method, technique. 112 tantra bao chùm tất cả các loại mind của nhân loại. Có
tantra thích hợp cho nguời quá khứ, nguời thời này không dùng duợc và có tantra hợp cho nguời tuong lai, nguời thời này
cung không dùng duợc. Không ai có thể nói là không có một tantra nào hợp với tôi. Impossible.
6
7
 - Isan: No Footprints in th Blue Sky 04, 4 November 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium.  
 - TD_God ngồi trên mây ở Thiên Đàng. God là một cá nhân_individual ở ngoài mình. Phật ở trong mình. Ai cũng có Phật ở bên trong. Godliness là một phẩm chất_quality của phật bên trong.
3
.  
   Các lời giảng duợc thu vào MP3 rồi chép lại thành sách. Osho có 600 quyển sách chép
lại_transcript. Osho không bao giờ viết sách thiền.
       
   Tải xuống miễn phí_Free download
 
   Phải nghe MP3 rồi thực hành thiền zen theo lời nói của Osho. Vậy phải download MP3:
 
- Download MP3: http://www.oshoworld.com/discourses/audio_eng.asp  
   Khi có doạn nào nghe không rõ thì dọc sách chép lại:
 
- Download sách: http://www.oshoworld.com/e-books/eng_discourses.asp  
 
   Bài giảng có doạn ‘Thiền zen’ ở cuối bài

Ngày tháng_Date Tên sách_Title Số bài MP3
1 27/05/88-10/06/88 This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen 15
2 11/06/88-26/06/88 Zen: The Quantum Leap From Mind to No-Mind 15
3 27/06/88-11/07/88 Zen_The Solitary Bird, Cuckoo of The Forest 15
4 12/07/88-24/07/88 Zen_The_Diamond_Thunderbolt 13
5 25/07/88-01/08/88 Dogen_the_Zen_Master 8
6 02/08/88-11/08/88 The_Miracle 10
7 12/08/88-28/08/88 Turning In 8
8 16/08/88-25/08/88 The Original Man 9
9 29/08/88-07/09/88 The_Language_of_Existence 9
10 08/09/88-15/08/88 The_Buddha_The_Emptiness_of_the_Heart 8
11 16/09/88-25/09/88 Ma_Tzu_The_Empty_Mirror 10
12 05/10/88-14/10/88 Nansen_The Point of Departure 10
13 15/10/88-22/10/88 Joshu_The_Lions_Roar 8
14 23/10/88-31/10/88 Rinzai, Master of the irrational 8
15 01/11/88-02/12/88 Isan_No_Footprints_in_the_Blue_Sky 8
16 03/12/88-06/12/88 Kyozan_A_True_Man_of_Zen 4
17 26/12/88-07/01/89 No Mind_The Flower of Eternity 12
18 08/01/89-12/01/89 Zen-The Mystery and The Poetry 5
19 13/01/89-16/01/89 One Seed Makes the Whole Earth Green 4
20 17/01/89-21/01/89 Yakusan  Straight to the Point of Enlightenment 5
21 22/01/89-29/01/89 Christianity: The Deadliest Poison and Zen 8
22 30/01/89-05/02/89 Communism_and_Zen_Fire_Zen Wind 7
23 06/02/89-12/02/89 God_is_Dead 7
24 13/02/89-19/02/89 I_Celebrate_Myself 7
25 20/02/89-10/04/89 The Zen Manifesto 11
                                                                                                                             Tổng số :                                          224

   Sách trong bảng duợc sếp dặt theo ngày tháng. Bảng này dã có trong bài “12- ZEN_Chuyện
Zen.” Ai thích zen nên nghe/dọc các quyển này.  
 
   Đặc biệt nguời ở Việt Nam nên biết cả quyển số 22. Dịch quyển 22 ra tiếng việt thì nhiều
nguời dọc duợc hon. Chắc quyển này dã dịch ra tiếng nga. Nhiều nguời nga theo Osho. Bây giờ
Ozen Rajneesh có 2 vạn 3 (23 000) sannyasins nga. Vị phật nối tiếp Ozen Rajneesh trong tuong
lai sẽ là một nguời nga. Tôi muốn truyền bá rộng rãi zen của Osho nên tôi nói dến những diều
này. Tôi không ‘làm’ chính trị_politics ở dây.   
3
 
B- Thực hành Thiền zen  
 
   Bài giảng_discourse có 2 doạn:  
 
1. Chuyện zen
 
8
;  
2. Thiền zen hay “Mystic rose meditation,” dộ 15-30 phút ở cuối bài.  
 
   Không dọc rồi thực hành‘thiền zen’ duợc; phải nghe MP3 và làm theo từng buớc lời giảng của
Osho. Tuy nhiên Osho nói chậm, lời lẽ giản dị và nhắc lại mỗi ý nhiều lần; Osho cung không dùng nhiều chữ mới nên ai biết một ít anh ngữ thì dộ ít lâu sẽ nghe quen.  
 
   Osho giảng dần dần zen. Vậy phải thiền theo thứ tự bắt dầu từ audio 01 của quyển dầu tiên:
“This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen”.  
 
   Không bắt buộc phải nghe xong ‘Chuyện zen’ của một bài rồi mới thực hành doạn ‘Thiền zen’
của bài dó. Thực hành ‘Thiền zen’ riêng ra với ‘Chuyện zen.’
 
   Dùng máy tính diện tử_computer hay diện thoại thông minh_smart phone dể nghe 30 phút
cuối cùng của MP3. Làm nhu thế thì nghe vài phút chót của ‘Chuyện zen’ rồi mới bắt dầu doạn
‘Thiền zen.’
 
   Ngồi vòng chân, ngồi ghế bành hay ngồi bên giuờng 2 chân dể lên sàn nhà. Không ngồi ghế
duợc vì dến phần 4 thì phải ngã vật xuống. Ngồi ghế mà ngã thì có thể bị thuong. Nếu ngồi
vòng chân thì ngã ra dằng sau, ngồi ghế bành cung ‘ngã’ ra dằng sau, ngồi bên giuờng thì ngã
sang một bên và nhấc lên2 chân dể lên giuờng. Để sẵn một cái gối ở bên cạnh dể khi ngã thì
dầu dặt lên gối.
 
   Thực hành Thiền zen nằm cung duợc. Đến phần múa_celebration thì ngồi dậy hay dứng dậy
múa.
 
C- Nam phần của Thiền zen      
     
   Thiền zen có 5 phần_steps:
1- Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke;
2- Sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy;
3- Ngồi yên lặng_stillness;
4- Ngã gục xuống chết_ drop dead hay nằm nhu chết_let go;
5- Sống lại_resurrection và hân hoan múa_celebration. 
 
   Khi một phần hết thì có tiếng trống báo hiệu dể bắt dầu phần sau.  
 
   Xem thiền gia_sannyasins
 
9
 thực hành thiền zen trong videos 1 & 2, trang 15  
Phần 1: Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke
   Chuyện vui cuời làm tâm trạng thoải mái_relaxed mood. Tâm trạng phải thoải mái mới thiền
duợc. Một nguời lúc nào cung nghiêm trang _serious nhu quan thẩm phán_judge thì không
thiền duợc. Thái dộ nghiêm trang làm cái tôi_ego, mind mạnh mà thiền là vào nomind. Nomind
là phật.
                                                           
8
9
 - Xem bài dã gửi : 12- ZEN_Chuyện Zen
 - Osho không có môn dồ_disciple. Osho coi thền gia_sannyasin là bạn dồng hành_fellow traveller. Nguời di truớc nguời di
sau; dời nọ qua dợi kia; ai cung tiếp tục cuộc hành trình của mình, theo sức tiến của mình, cho tới khi thành phật. Tất cả mọi
sannyasin dều nuong tựa vào nhau trong hệ thống khí Buddhafield.    
4
 
             Osho kể nhiều chuyện vui cuời. Những chuyện dó không phải là do Osho dặt ra. Phần lớn là dosannyasins dua cho Osho. Trong Sannya 40% là nguời gốc do thái. Dân do thái bị nguợc dãi trong 4000 nam nên họ có nhiều chuyện vui cuời nhất trên thế giới, dể quên các sự khổ dau.
Nhiều chuyện vui cuời do thái tục tằn_crude.
 
   Yes, you can laugh, you can dance; because while you are laughing with totality, mind stops,
time stops and your whole being melts into one unity, into one organism.
   Otherwise you are a crowd: one hand is gong to the south, the other hand is going to the north
 and your head is scattered into thousands of pieces.
   But with a good belly laugh everything comes back and suddenly you are united. Laughter is
the beginning of Zen
 
10
.  
   I have used jokes for the first time in the whole history of mankind, because such
beautiful jokes... and nobody has used them for meditation. And they create such a good
feeling all around, that one becomes courageous enough. A laughing heart is more courageous
than a serious one. A serious heart doubts, hesitates, thinks twice. The laughing one is the heart
of the gambler, he simply jumps in. And meditation is a question of jumping into the unknown
 
   Nghe chuyện vui cuời là gián tiếp áp dụng 2 phuong pháp Tantra:
 
     1- ON JOYOUSLY SEEING A LONG ABSENT FRIEND, PERMEATE THIS JOY
2- WHEREVER SATISFACTION IS FOUND, IN WHATEVER ACT, ACTUALIZE THIS
   Osho giảng rất hay phuong pháp ‘SATISFACTION’. Cuối bài có chuyện ‘Purnakashyapa’ cung rất
hay.  
 
   Chuyện vui cuời làm nguời thoải mái thì tốt cho sức khỏe. 
 
Phần 2 - Làm sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy
   Sự tẩy nhẹ_catharsis loại các khí dộc ra khỏi nguời. Catharsis tốt cho sức khỏe. Nguời hết
cang thẳng, hết stress. Catharsis có thế làm khỏi bệng.   
 
   Man as he is is a repressed being. He is not allowed to do anything, he has just to follow
rules. He is not a free agent but just a kept slave, and the whole society is a big prison.
   The walls are very subtle: they are glass walls, transparent. You cannot see them, but they are,
and everywhere. Your morality, your culture, your religion, they are all walls. They are
transparent, you cannot see them, but whenever you want to cross them you are thrown back.
   This state of mind is neurotic. The whole society is ill. That is why I so much insist on chaotic
meditation. Relieve yourself, act out whatsoever society has forced on you, whatsoever
situations have forced on you. Act them out, relieve yourself of them, go through a catharsis  
.
The music helps.
   Once you can throw out everything that has been repressed in you, you will become natural
again, you will be a child again. And with that child many possibilities open. With you everything
is closed. When you become again a child, then only can your energies be transformed. Then
                                                           
10
11
12
13
14
 - This, This, A Thousand Times This -The Very Essence of Zen 14, 9 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Ma Tzu: The Empty Mirror 06, 21 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The book of the secrets 3, tr 13.
 - The book of the secrets 3, trang 40.  
 - Các phuong pháp thiền của Osho nhu Dynamic meditation, Kundalini... phuong pháp nào cung có một doạn catharsis.  
5
 
12
 
13
 
11
14
.
you are pure, innocent, and with that innocence and purity transformation is possible.
   Perverted energies cannot be transformed. Natural, spontaneous energy is needed. That is
why I insist so much on acting out things: so that you can throw the society out. The society has
entered you very deeply. It has not left YOU anywhere; it has entered from everywhere. You are
a citadel, and the society has entered from everywhere. Its police, its priests, they have done
much to make you a slave. You are not free, and man can attain to bliss only when he becomes
a total freedom
 
15
.
   Có 2 cách làm catharsis:  
 
1-    Nói lắp bắp_gibberish: Nói dủ loại âm thanh, kêu ú ớ, búng luỡi nhanh, hét thầm ‘thực
to.’  
 
  Dùng, chú ý vào luỡi thì mình ngung nghi : ... The tongue has a center just in the middle
which controls your thoughts. Focus on that center your thoughts will stop
 
   ... The word ‘gibberish’ comes from a Sufi mystic, Jabbar. Jabbar never spoke any
language, he just uttered nonsense. Still he had thousands of disciples because what he
was saying was “Your mind is nothing but gibberish. Put it aside and you will have a taste
of your own being.”
   To use gibberish, don’t say things which are meaningful, don’t use the language that
you know. Use Chinese, if you don’t know Chinese. Use Japanese if you don’t know
Japanese. Don’t use German if you know German. For the first time have a freedom – the
same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering
about its rationality, reasonability, meaning, significance – just the way the birds are
doing
 
17
.  
   Phải thành thực, không dóng kịch, làm gibberish mới có kết quả:
 
   You do, and you try to be total, but trying will not help -- you have to be total. I can hear
and I can see: people are trying to do, in every possible way, but they know inside that it is
all acting. That's where they miss the point.
   Make it a reality, throw out all your garbage... Everything has to be authentic, sincere...
When Nivedano beats his drum you will become silent
 
6
 
18
.
2-    Trở nên khùng_go crazy: Just go crazy. Once in a while it is such a tremendous relief to
go crazy
 
19
.
   Nhan nhó mặt mày, làm cử chỉ lung tung_making gestures, dộng nhiều xuong sống (uốn
oe, còng ngửa lung, lắc dầu lắc cổ, duỗi vai, duỗi chân, vung tay vung chân, di dứng ngồi
giữ lung thẳng.) Cẩn thận: Ai không quen dộng mạnh xuong sống nên làm nhẹ nhàng lúc
dầu vì có thể bị dau lung.
 
  Động nguời nhiều thì xuong sống mềm dẻo, tốt cho sức khoẻ vì theo tantra sinh lực_life
energy của mình chạy trong xuong sống:
PLACE YOUR WHOLE ATTENTION IN THE NERVE, DELICATE AS THE LOTUS THREAD,
IN THE CENTER OF YOUR SPINAL COLUMN. IN SUCH BE TRANSFORMED,   
                                                           
15
16
17
18
19
-  The book of the secrets 2, tr. 211. January 25, 1973, Bombay, India
 - The book of the secrets 2, tr. 226. January 25, 1973, Bombay, India Auditorium     
 - Live Zen 17, 26 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium     
 - The Language of Existenceo7, 05 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 15 10 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
15- ZEN: Thiền Zen – Bardo thodol
a- Bài giảng zen, download MP3     tr. 2
b- Thực hành Thiền zen     tr. 3
c- Nam phần_steps của Thiền zen     tr. 4  
-  Xuong sống_sức khoẻ_thông minh   tr. 6  
1
 
Osho: Tranh chữ ký
 
d- Hai tiếng hét zen_zen shout: ‘Yaa-Hoo!’ và ‘Osho!’    tr. 11
e- Chuyển kiếp tâm niêm_Bardo thodol     tr. 12
f- Videos     tr. 15
g- Các bài và sách dã gửi    tr. 16  

   Nguời thời này có nhiều học vấn nên tâm thức_mind mạnh. Họ không ngồi vòng chân yên
lặng duợc cả ngày nhu xua. Zen của Osho không phải là ngồi Zazen lối cổ. Osho dổi, cải
tiến_improve zen cho thích hợp với thời này.
 
   Osho nói anh ngữ. Bạn nào không quen dọc anh ngữ thì xin dùng ‘Google Translate’ dể dịch ra
tiếng Việt. Rất tiếc là tôi không dịch ra tiếng Việt duợc
 
1
.
   I am giving you a new meditation. Since Gautam Buddha, not a single new meditation has
been evolved. This meditation will be the preface for the coming series on Zen.
   Zen means your very essence, your very being.
                                                           
1
 - Có website ‘’Osho Vietnam’’ hoàn toàn tiếng Việt do một thiền gia_sannyasin khác làm. Quyển “Nuớc mắt hoa hồng huyền
bí” của Ozen Rajneesh (Thầy 2) cung cho biết nhiều về con duờng thiền dịnh của Osho. Tìm trong Mạng và tải xuống miễn
phí_free download quyển này. Thầy 2 là vị phật nâng bó duốc nối tiếp Osho.
   I have talked about the meditation, and a group of people have done it for twenty-one days,
but all of you have not been participants. In the beginning of this series, be a participant in this
meditation called Mystic Rose
 
2
.
   I know Zen – not from any scripture. I do not belong to the tradition of Zen; I belong to these
clouds. I belong to existence on my own accord. I have found Zen – not through the scriptures.
That’s why I can say, even in Japan there are only teachers and followers, no Zen
 
   I have nothing to do with tradition. My Zen is absolutely untraditional. First, I make you jump
and shout and scream, and do all kinds of gibberish. Then finally, tired, you can sit for a few
moments  
 
4
.  
   Thực hành‘Thiền zen’ là:
 
- Áp dụng nhiều phuong pháp Tantra
2
 
5
;
- Tốt cho sức khoẻ;
- Làm bardo thodol;
- Nghe Osho nói là thiền vì Osho nói chậm; mỗi khi Osho ngung nói thì mình yên lặng,
không nghi, vô tâm thức_nomind;
- Thiền theo Osho là gia nhập hệ thống khí_energy chung Buddhafield.  

   Zen của Osho là zen gia tốc_accelerated zen
6
. Tuy nhiên nguời thiền dã cao thì có thể ‘tức thời’ thành phật. Zen của Osho rất dầy dủ.  
 
   Có 2 loại zen cổ truyền: Zen từ từ, tiến bộ_progressive và zen bỗng chốc_sudden, tức
thời_instantaneous.  
 
   Cẩn thận dừng hiểu lầm ‘zen tức thời’ với Sahaj Yoga_Yoga tự phát_ Spontaneity hay phuong
pháp ‘không phuong pháp,’ method ‘no-method’ – vì ‘no-method’ cung là một ‘cách làm’, một
method. Từ 5000 nam nay không ai theo Sahaj yoga thành phật. ‘Ai’ ở dây là nguời dọc sách
một cách lý thuyết và hiểu, suy luận bằng bộ não về yoga tự phát. Đừng quên là: Càng suy luận
thì mind càng mạnh mà thiền là vào no-mind, là giết mind_kill the mind. Thời này có J.
Krishnamurti chủ truong “no method’ trong 70 nam; viết rất hay nhung không một môn dồ nào
thành phật.  
 
A- Bài giảng zen, download MP3      
 
   Nam 1988-89 Osho giảng zen trong 224 buổi (Xem bảng ở trang  sau)
   Sách của Osho không phải là sách viết.
   Nguời thuờng phải suy nghi bằng mind rồi mới viết các tu tuởng thành sách. Osho là một vị
Phật hoàn toàn ở trong nomind nên hết nghi nhu mình. Osho bao giờ cung giảng thiền nói. Lời
giảng phát ra từ Sự Thật_Godliness của nomind
                                                           
2
3
7
.  
 - This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 01, 27 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Tổ chức dạo ở các noi khác thì cung không hon. Xem 2 bài dã gửi : “6- Ba tram nam sau phật Thích Ca_Three hundred years
after Gautama Buddha” và “10-  Ouspensky_ nguời thuờng sống trong u mê_people are unconscious”   
4
5
 - The Zen Manifesto 08, 7 April 1989 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Chữ phạn tantra có nghia là phuong pháp_method, technique. 112 tantra bao chùm tất cả các loại mind của nhân loại. Có
tantra thích hợp cho nguời quá khứ, nguời thời này không dùng duợc và có tantra hợp cho nguời tuong lai, nguời thời này
cung không dùng duợc. Không ai có thể nói là không có một tantra nào hợp với tôi. Impossible.
6
7
 - Isan: No Footprints in th Blue Sky 04, 4 November 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium.  
 - TD_God ngồi trên mây ở Thiên Đàng. God là một cá nhân_individual ở ngoài mình. Phật ở trong mình. Ai cung có Phật ở bên
trong. Godliness là một phẩm chất_quality của phật bên trong.
3
.  
   Các lời giảng duợc thu vào MP3 rồi chép lại thành sách. Osho có 600 quyển sách chép
lại_transcript. Osho không bao giờ viết sách thiền.
       
   Tải xuống miễn phí_Free download
 
   Phải nghe MP3 rồi thực hành thiền zen theo lời nói của Osho. Vậy phải download MP3:
 
- Download MP3: http://www.oshoworld.com/discourses/audio_eng.asp  
   Khi có doạn nào nghe không rõ thì dọc sách chép lại:
 
- Download sách: http://www.oshoworld.com/e-books/eng_discourses.asp  
 
   Bài giảng có doạn ‘Thiền zen’ ở cuối bài

Ngày tháng_Date Tên sách_Title Số bài MP3
1 27/05/88-10/06/88 This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen 15
2 11/06/88-26/06/88 Zen: The Quantum Leap From Mind to No-Mind 15
3 27/06/88-11/07/88 Zen_The Solitary Bird, Cuckoo of The Forest 15
4 12/07/88-24/07/88 Zen_The_Diamond_Thunderbolt 13
5 25/07/88-01/08/88 Dogen_the_Zen_Master 8
6 02/08/88-11/08/88 The_Miracle 10
7 12/08/88-28/08/88 Turning In 8
8 16/08/88-25/08/88 The Original Man 9
9 29/08/88-07/09/88 The_Language_of_Existence 9
10 08/09/88-15/08/88 The_Buddha_The_Emptiness_of_the_Heart 8
11 16/09/88-25/09/88 Ma_Tzu_The_Empty_Mirror 10
12 05/10/88-14/10/88 Nansen_The Point of Departure 10
13 15/10/88-22/10/88 Joshu_The_Lions_Roar 8
14 23/10/88-31/10/88 Rinzai, Master of the irrational 8
15 01/11/88-02/12/88 Isan_No_Footprints_in_the_Blue_Sky 8
16 03/12/88-06/12/88 Kyozan_A_True_Man_of_Zen 4
17 26/12/88-07/01/89 No Mind_The Flower of Eternity 12
18 08/01/89-12/01/89 Zen-The Mystery and The Poetry 5
19 13/01/89-16/01/89 One Seed Makes the Whole Earth Green 4
20 17/01/89-21/01/89 Yakusan  Straight to the Point of Enlightenment 5
21 22/01/89-29/01/89 Christianity: The Deadliest Poison and Zen 8
22 30/01/89-05/02/89 Communism_and_Zen_Fire_Zen Wind 7
23 06/02/89-12/02/89 God_is_Dead 7
24 13/02/89-19/02/89 I_Celebrate_Myself 7
25 20/02/89-10/04/89 The Zen Manifesto 11
                                                                                                                             Tổng số :                                          224

   Sách trong bảng duợc sếp dặt theo ngày tháng. Bảng này dã có trong bài “12- ZEN_Chuyện
Zen.” Ai thích zen nên nghe/dọc các quyển này.  
 
   Đặc biệt nguời ở Việt Nam nên biết cả quyển số 22. Dịch quyển 22 ra tiếng việt thì nhiều
nguời dọc duợc hon. Chắc quyển này dã dịch ra tiếng nga. Nhiều nguời nga theo Osho. Bây giờ
Ozen Rajneesh có 2 vạn 3 (23 000) sannyasins nga. Vị phật nối tiếp Ozen Rajneesh trong tuong
lai sẽ là một nguời nga. Tôi muốn truyền bá rộng rãi zen của Osho nên tôi nói dến những diều
này. Tôi không ‘làm’ chính trị_politics ở dây.   
3
 
B- Thực hành Thiền zen  
 
   Bài giảng_discourse có 2 doạn:  
 
1. Chuyện zen
 
8
;  
2. Thiền zen hay “Mystic rose meditation,” dộ 15-30 phút ở cuối bài.  
 
   Không dọc rồi thực hành‘thiền zen’ duợc; phải nghe MP3 và làm theo từng buớc lời giảng của
Osho. Tuy nhiên Osho nói chậm, lời lẽ giản dị và nhắc lại mỗi ý nhiều lần; Osho cung không dùng
nhiều chữ mới nên ai biết một ít anh ngữ thì dộ ít lâu sẽ nghe quen.  
 
   Osho giảng dần dần zen. Vậy phải thiền theo thứ tự bắt dầu từ audio 01 của quyển dầu tiên:
“This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen”.  
 
   Không bắt buộc phải nghe xong ‘Chuyện zen’ của một bài rồi mới thực hành doạn ‘Thiền zen’
của bài dó. Thực hành ‘Thiền zen’ riêng ra với ‘Chuyện zen.’
 
   Dùng máy tính diện tử_computer hay diện thoại thông minh_smart phone dể nghe 30 phút
cuối cùng của MP3. Làm nhu thế thì nghe vài phút chót của ‘Chuyện zen’ rồi mới bắt dầu doạn
‘Thiền zen.’
 
   Ngồi vòng chân, ngồi ghế bành hay ngồi bên giuờng 2 chân dể lên sàn nhà. Không ngồi ghế
duợc vì dến phần 4 thì phải ngã vật xuống. Ngồi ghế mà ngã thì có thể bị thuong. Nếu ngồi
vòng chân thì ngã ra dằng sau, ngồi ghế bành cung ‘ngã’ ra dằng sau, ngồi bên giuờng thì ngã
sang một bên và nhấc lên2 chân dể lên giuờng. Để sẵn một cái gối ở bên cạnh dể khi ngã thì
dầu dặt lên gối.
 
   Thực hành Thiền zen nằm cung duợc. Đến phần múa_celebration thì ngồi dậy hay dứng dậy
múa.
 
C- Nam phần của Thiền zen      
     
   Thiền zen có 5 phần_steps:
1- Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke;
2- Sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy;
3- Ngồi yên lặng_stillness;
4- Ngã gục xuống chết_ drop dead hay nằm nhu chết_let go;
5- Sống lại_resurrection và hân hoan múa_celebration.  

 
   Khi một phần hết thì có tiếng trống báo hiệu dể bắt dầu phần sau.  
 
   Xem thiền gia_sannyasins
 
9
 thực hành thiền zen trong videos 1 & 2, trang 15  
Phần 1: Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke
   Chuyện vui cuời làm tâm trạng thoải mái_relaxed mood. Tâm trạng phải thoải mái mới thiền
duợc. Một nguời lúc nào cung nghiêm trang _serious nhu quan thẩm phán_judge thì không
thiền duợc. Thái dộ nghiêm trang làm cái tôi_ego, mind mạnh mà thiền là vào nomind. Nomind
là phật.
                                                           
8
9
 - Xem bài dã gửi : 12- ZEN_Chuyện Zen
 - Osho không có môn dồ_disciple. Osho coi thền gia_sannyasin là bạn dồng hành_fellow traveller. Nguời di truớc nguời di
sau; dời nọ qua dợi kia; ai cung tiếp tục cuộc hành trình của mình, theo sức tiến của mình, cho tới khi thành phật. Tất cả mọi
sannyasin dều nuong tựa vào nhau trong hệ thống khí Buddhafield.    
4
 
             Osho kể nhiều chuyện vui cuời. Những chuyện dó không phải là do Osho dặt ra. Phần lớn là do
sannyasins dua cho Osho. Trong Sannya 40% là nguời gốc do thái. Dân do thái bị nguợc dãi
trong 4000 nam nên họ có nhiều chuyện vui cuời nhất trên thế giới, dể quên các sự khổ dau.
Nhiều chuyện vui cuời do thái tục tằn_crude.
 
   Yes, you can laugh, you can dance; because while you are laughing with totality, mind stops,
time stops and your whole being melts into one unity, into one organism.
   Otherwise you are a crowd: one hand is gong to the south, the other hand is going to the north
 and your head is scattered into thousands of pieces.
   But with a good belly laugh everything comes back and suddenly you are united. Laughter is
the beginning of Zen
 
10
.  
   I have used jokes for the first time in the whole history of mankind, because such
beautiful jokes... and nobody has used them for meditation. And they create such a good
feeling all around, that one becomes courageous enough. A laughing heart is more courageous
than a serious one. A serious heart doubts, hesitates, thinks twice. The laughing one is the heart
of the gambler, he simply jumps in. And meditation is a question of jumping into the unknown
 
   Nghe chuyện vui cuời là gián tiếp áp dụng 2 phuong pháp Tantra:

1- ON JOYOUSLY SEEING A LONG ABSENT FRIEND, PERMEATE THIS JOY
2- WHEREVER SATISFACTION IS FOUND, IN WHATEVER ACT, ACTUALIZE THIS
   Osho giảng rất hay phuong pháp ‘SATISFACTION’. Cuối bài có chuyện ‘Purnakashyapa’ cung rất
hay.  
 
   Chuyện vui cuời làm nguời thoải mái thì tốt cho sức khỏe. 
 
Phần 2 - Làm sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy
   Sự tẩy nhẹ_catharsis loại các khí dộc ra khỏi nguời. Catharsis tốt cho sức khỏe. Nguời hết
cang thẳng, hết stress. Catharsis có thế làm khỏi bệng.   
 
   Man as he is is a repressed being. He is not allowed to do anything, he has just to follow
rules. He is not a free agent but just a kept slave, and the whole society is a big prison.
   The walls are very subtle: they are glass walls, transparent. You cannot see them, but they are,
and everywhere. Your morality, your culture, your religion, they are all walls. They are
transparent, you cannot see them, but whenever you want to cross them you are thrown back.
   This state of mind is neurotic. The whole society is ill. That is why I so much insist on chaotic
meditation. Relieve yourself, act out whatsoever society has forced on you, whatsoever
situations have forced on you. Act them out, relieve yourself of them, go through a catharsis  
.
The music helps.
   Once you can throw out everything that has been repressed in you, you will become natural
again, you will be a child again. And with that child many possibilities open. With you everything
is closed. When you become again a child, then only can your energies be transformed. Then
                                                           
10
11
12
13
14
 - This, This, A Thousand Times This -The Very Essence of Zen 14, 9 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Ma Tzu: The Empty Mirror 06, 21 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The book of the secrets 3, tr 13.
 - The book of the secrets 3, trang 40.  
 - Các phuong pháp thiền của Osho nhu Dynamic meditation, Kundalini... phuong pháp nào cung có một doạn catharsis.  
5
 
12
 
13
 
11
14
.
you are pure, innocent, and with that innocence and purity transformation is possible.
   Perverted energies cannot be transformed. Natural, spontaneous energy is needed. That is
why I insist so much on acting out things: so that you can throw the society out. The society has
entered you very deeply. It has not left YOU anywhere; it has entered from everywhere. You are
a citadel, and the society has entered from everywhere. Its police, its priests, they have done
much to make you a slave. You are not free, and man can attain to bliss only when he becomes
a total freedom
 
15
.
   Có 2 cách làm catharsis:  
 
1-    Nói lắp bắp_gibberish: Nói dủ loại âm thanh, kêu ú ớ, búng luỡi nhanh, hét thầm ‘thực
to.’  
 
  Dùng, chú ý vào luỡi thì mình ngung nghi : ... The tongue has a center just in the middle
which controls your thoughts. Focus on that center your thoughts will stop
 
   ... The word ‘gibberish’ comes from a Sufi mystic, Jabbar. Jabbar never spoke any
language, he just uttered nonsense. Still he had thousands of disciples because what he
was saying was “Your mind is nothing but gibberish. Put it aside and you will have a taste
of your own being.”
   To use gibberish, don’t say things which are meaningful, don’t use the language that
you know. Use Chinese, if you don’t know Chinese. Use Japanese if you don’t know
Japanese. Don’t use German if you know German. For the first time have a freedom – the
same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering
about its rationality, reasonability, meaning, significance – just the way the birds are
doing
 
17
.  
   Phải thành thực, không dóng kịch, làm gibberish mới có kết quả:
 
   You do, and you try to be total, but trying will not help -- you have to be total. I can hear
and I can see: people are trying to do, in every possible way, but they know inside that it is
all acting. That's where they miss the point.
   Make it a reality, throw out all your garbage... Everything has to be authentic, sincere...
When Nivedano beats his drum you will become silent
 
6
 
18
.
2-    Trở nên khùng_go crazy: Just go crazy. Once in a while it is such a tremendous relief to
go crazy
 
19
.
   Nhan nhó mặt mày, làm cử chỉ lung tung_making gestures, dộng nhiều xuong sống (uốn
oe, còng ngửa lung, lắc dầu lắc cổ, duỗi vai, duỗi chân, vung tay vung chân, di dứng ngồi
giữ lung thẳng.) Cẩn thận: Ai không quen dộng mạnh xuong sống nên làm nhẹ nhàng lúc
dầu vì có thể bị dau lung.
 
  Động nguời nhiều thì xuong sống mềm dẻo, tốt cho sức khoẻ vì theo tantra sinh lực_life
energy của mình chạy trong xuong sống:
PLACE YOUR WHOLE ATTENTION IN THE NERVE, DELICATE AS THE LOTUS THREAD,
IN THE CENTER OF YOUR SPINAL COLUMN. IN SUCH BE TRANSFORMED,   
                                                           
15
16
17
18
19
-  The book of the secrets 2, tr. 211. January 25, 1973, Bombay, India
 - The book of the secrets 2, tr. 226. January 25, 1973, Bombay, India Auditorium     
 - Live Zen 17, 26 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium     
 - The Language of Existenceo7, 05 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 15 10 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
15- ZEN: Thiền Zen – Bardo thodol
a- Bài giảng zen, download MP3     tr. 2
b- Thực hành Thiền zen     tr. 3
c- Nam phần_steps của Thiền zen     tr. 4  
-  Xuong sống_sức khoẻ_thông minh   tr. 6  
1
 
Osho: Tranh chữ ký
 
d- Hai tiếng hét zen_zen shout: ‘Yaa-Hoo!’ và ‘Osho!’    tr. 11
e- Chuyển kiếp tâm niêm_Bardo thodol     tr. 12
f- Videos     tr. 15
g- Các bài và sách dã gửi    tr. 16  

   Nguời thời này có nhiều học vấn nên tâm thức_mind mạnh. Họ không ngồi vòng chân yên
lặng duợc cả ngày nhu xua. Zen của Osho không phải là ngồi Zazen lối cổ. Osho dổi, cải
tiến_improve zen cho thích hợp với thời này.
 
   Osho nói anh ngữ. Bạn nào không quen dọc anh ngữ thì xin dùng ‘Google Translate’ dể dịch ra
tiếng Việt. Rất tiếc là tôi không dịch ra tiếng Việt duợc
 
1
.
   I am giving you a new meditation. Since Gautam Buddha, not a single new meditation has
been evolved. This meditation will be the preface for the coming series on Zen.
   Zen means your very essence, your very being.
                                                           
1
 - Có website ‘’Osho Vietnam’’ hoàn toàn tiếng Việt do một thiền gia_sannyasin khác làm. Quyển “Nuớc mắt hoa hồng huyền
bí” của Ozen Rajneesh (Thầy 2) cung cho biết nhiều về con duờng thiền dịnh của Osho. Tìm trong Mạng và tải xuống miễn
phí_free download quyển này. Thầy 2 là vị phật nâng bó duốc nối tiếp Osho.
   I have talked about the meditation, and a group of people have done it for twenty-one days,
but all of you have not been participants. In the beginning of this series, be a participant in this
meditation called Mystic Rose
 
2
.
   I know Zen – not from any scripture. I do not belong to the tradition of Zen; I belong to these
clouds. I belong to existence on my own accord. I have found Zen – not through the scriptures.
That’s why I can say, even in Japan there are only teachers and followers, no Zen
 
   I have nothing to do with tradition. My Zen is absolutely untraditional. First, I make you jump
and shout and scream, and do all kinds of gibberish. Then finally, tired, you can sit for a few
moments  
 
4
.  
   Thực hành‘Thiền zen’ là:
 
- Áp dụng nhiều phuong pháp Tantra
2
 
5
;
- Tốt cho sức khoẻ;
- Làm bardo thodol;
- Nghe Osho nói là thiền vì Osho nói chậm; mỗi khi Osho ngung nói thì mình yên lặng,
không nghi, vô tâm thức_nomind;
- Thiền theo Osho là gia nhập hệ thống khí_energy chung Buddhafield. 
 
   Zen của Osho là zen gia tốc_accelerated zen
6
. Tuy nhiên nguời thiền dã cao thì có thể ‘tức
thời’ thành phật. Zen của Osho rất dầy dủ.  
 
   Có 2 loại zen cổ truyền: Zen từ từ, tiến bộ_progressive và zen bỗng chốc_sudden, tức
thời_instantaneous.  
 
   Cẩn thận dừng hiểu lầm ‘zen tức thời’ với Sahaj Yoga_Yoga tự phát_ Spontaneity hay phuong
pháp ‘không phuong pháp,’ method ‘no-method’ – vì ‘no-method’ cung là một ‘cách làm’, một
method. Từ 5000 nam nay không ai theo Sahaj yoga thành phật. ‘Ai’ ở dây là nguời dọc sách
một cách lý thuyết và hiểu, suy luận bằng bộ não về yoga tự phát. Đừng quên là: Càng suy luận
thì mind càng mạnh mà thiền là vào no-mind, là giết mind_kill the mind. Thời này có J.
Krishnamurti chủ truong “no method’ trong 70 nam; viết rất hay nhung không một môn dồ nào
thành phật.  
 
A- Bài giảng zen, download MP3      
 
   Nam 1988-89 Osho giảng zen trong 224 buổi (Xem bảng ở trang  sau)
   Sách của Osho không phải là sách viết.
   Nguời thuờng phải suy nghi bằng mind rồi mới viết các tu tuởng thành sách. Osho là một vị
Phật hoàn toàn ở trong nomind nên hết nghi nhu mình. Osho bao giờ cung giảng thiền nói. Lời
giảng phát ra từ Sự Thật_Godliness của nomind
                                                           
2
3
7
.  
 - This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 01, 27 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Tổ chức dạo ở các noi khác thì cung không hon. Xem 2 bài dã gửi : “6- Ba tram nam sau phật Thích Ca_Three hundred years
after Gautama Buddha” và “10-  Ouspensky_ nguời thuờng sống trong u mê_people are unconscious”   
4
5
 - The Zen Manifesto 08, 7 April 1989 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Chữ phạn tantra có nghia là phuong pháp_method, technique. 112 tantra bao chùm tất cả các loại mind của nhân loại. Có
tantra thích hợp cho nguời quá khứ, nguời thời này không dùng duợc và có tantra hợp cho nguời tuong lai, nguời thời này
cung không dùng duợc. Không ai có thể nói là không có một tantra nào hợp với tôi. Impossible.
6
7
 - Isan: No Footprints in th Blue Sky 04, 4 November 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium.  
 - TD_God ngồi trên mây ở Thiên Đàng. God là một cá nhân_individual ở ngoài mình. Phật ở trong mình. Ai cung có Phật ở bên
trong. Godliness là một phẩm chất_quality của phật bên trong.
3
.  
   Các lời giảng duợc thu vào MP3 rồi chép lại thành sách. Osho có 600 quyển sách chép
lại_transcript. Osho không bao giờ viết sách thiền.
       
   Tải xuống miễn phí_Free download
 
   Phải nghe MP3 rồi thực hành thiền zen theo lời nói của Osho. Vậy phải download MP3:
 
- Download MP3: http://www.oshoworld.com/discourses/audio_eng.asp  
   Khi có doạn nào nghe không rõ thì dọc sách chép lại:
 
- Download sách: http://www.oshoworld.com/e-books/eng_discourses.asp  
 
   Bài giảng có doạn ‘Thiền zen’ ở cuối bài

Ngày tháng_Date Tên sách_Title Số bài MP3
1 27/05/88-10/06/88 This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen 15
2 11/06/88-26/06/88 Zen: The Quantum Leap From Mind to No-Mind 15
3 27/06/88-11/07/88 Zen_The Solitary Bird, Cuckoo of The Forest 15
4 12/07/88-24/07/88 Zen_The_Diamond_Thunderbolt 13
5 25/07/88-01/08/88 Dogen_the_Zen_Master 8
6 02/08/88-11/08/88 The_Miracle 10
7 12/08/88-28/08/88 Turning In 8
8 16/08/88-25/08/88 The Original Man 9
9 29/08/88-07/09/88 The_Language_of_Existence 9
10 08/09/88-15/08/88 The_Buddha_The_Emptiness_of_the_Heart 8
11 16/09/88-25/09/88 Ma_Tzu_The_Empty_Mirror 10
12 05/10/88-14/10/88 Nansen_The Point of Departure 10
13 15/10/88-22/10/88 Joshu_The_Lions_Roar 8
14 23/10/88-31/10/88 Rinzai, Master of the irrational 8
15 01/11/88-02/12/88 Isan_No_Footprints_in_the_Blue_Sky 8
16 03/12/88-06/12/88 Kyozan_A_True_Man_of_Zen 4
17 26/12/88-07/01/89 No Mind_The Flower of Eternity 12
18 08/01/89-12/01/89 Zen-The Mystery and The Poetry 5
19 13/01/89-16/01/89 One Seed Makes the Whole Earth Green 4
20 17/01/89-21/01/89 Yakusan  Straight to the Point of Enlightenment 5
21 22/01/89-29/01/89 Christianity: The Deadliest Poison and Zen 8
22 30/01/89-05/02/89 Communism_and_Zen_Fire_Zen Wind 7
23 06/02/89-12/02/89 God_is_Dead 7
24 13/02/89-19/02/89 I_Celebrate_Myself 7
25 20/02/89-10/04/89 The Zen Manifesto 11
                                                                                                                            Tổng số :                                          224

   Sách trong bảng duợc sếp dặt theo ngày tháng. Bảng này dã có trong bài “12- ZEN_Chuyện
Zen.” Ai thích zen nên nghe/dọc các quyển này.  
 
   Đặc biệt nguời ở Việt Nam nên biết cả quyển số 22. Dịch quyển 22 ra tiếng việt thì nhiều
nguời dọc duợc hon. Chắc quyển này dã dịch ra tiếng nga. Nhiều nguời nga theo Osho. Bây giờ
Ozen Rajneesh có 2 vạn 3 (23 000) sannyasins nga. Vị phật nối tiếp Ozen Rajneesh trong tuong
lai sẽ là một nguời nga. Tôi muốn truyền bá rộng rãi zen của Osho nên tôi nói dến những diều
này. Tôi không ‘làm’ chính trị_politics ở dây.   
3
 
B- Thực hành Thiền zen  
 
   Bài giảng_discourse có 2 doạn:  
 
1. Chuyện zen
 
8
;  
2. Thiền zen hay “Mystic rose meditation,” dộ 15-30 phút ở cuối bài.  
 
   Không dọc rồi thực hành‘thiền zen’ duợc; phải nghe MP3 và làm theo từng buớc lời giảng của
Osho. Tuy nhiên Osho nói chậm, lời lẽ giản dị và nhắc lại mỗi ý nhiều lần; Osho cung không dùng
nhiều chữ mới nên ai biết một ít anh ngữ thì dộ ít lâu sẽ nghe quen.  
 
   Osho giảng dần dần zen. Vậy phải thiền theo thứ tự bắt dầu từ audio 01 của quyển dầu tiên:
“This, This, A Thousand Times This  The Very Essence of Zen”.  
 
   Không bắt buộc phải nghe xong ‘Chuyện zen’ của một bài rồi mới thực hành doạn ‘Thiền zen’
của bài dó. Thực hành ‘Thiền zen’ riêng ra với ‘Chuyện zen.’
 
   Dùng máy tính diện tử_computer hay diện thoại thông minh_smart phone dể nghe 30 phút
cuối cùng của MP3. Làm nhu thế thì nghe vài phút chót của ‘Chuyện zen’ rồi mới bắt dầu doạn
‘Thiền zen.’
 
   Ngồi vòng chân, ngồi ghế bành hay ngồi bên giuờng 2 chân dể lên sàn nhà. Không ngồi ghế
duợc vì dến phần 4 thì phải ngã vật xuống. Ngồi ghế mà ngã thì có thể bị thuong. Nếu ngồi
vòng chân thì ngã ra dằng sau, ngồi ghế bành cung ‘ngã’ ra dằng sau, ngồi bên giuờng thì ngã
sang một bên và nhấc lên2 chân dể lên giuờng. Để sẵn một cái gối ở bên cạnh dể khi ngã thì
dầu dặt lên gối.
 
   Thực hành Thiền zen nằm cung duợc. Đến phần múa_celebration thì ngồi dậy hay dứng dậy
múa.
 
C- Nam phần của Thiền zen      
     
   Thiền zen có 5 phần_steps:
1- Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke;
2- Sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy;
3- Ngồi yên lặng_stillness;
4- Ngã gục xuống chết_ drop dead hay nằm nhu chết_let go;
5- Sống lại_resurrection và hân hoan múa_celebration. 
 
   Khi một phần hết thì có tiếng trống báo hiệu dể bắt dầu phần sau.  
 
   Xem thiền gia_sannyasins
 
9
 thực hành thiền zen trong videos 1 & 2, trang 15  
Phần 1: Chuyện vui cuời, chuyện dùa_joke
   Chuyện vui cuời làm tâm trạng thoải mái_relaxed mood. Tâm trạng phải thoải mái mới thiền
duợc. Một nguời lúc nào cung nghiêm trang _serious nhu quan thẩm phán_judge thì không
thiền duợc. Thái dộ nghiêm trang làm cái tôi_ego, mind mạnh mà thiền là vào nomind. Nomind
là phật.
                                                           
8
9
 - Xem bài dã gửi : 12- ZEN_Chuyện Zen
 - Osho không có môn dồ_disciple. Osho coi thền gia_sannyasin là bạn dồng hành_fellow traveller. Nguời di truớc nguời di
sau; dời nọ qua dợi kia; ai cung tiếp tục cuộc hành trình của mình, theo sức tiến của mình, cho tới khi thành phật. Tất cả mọi
sannyasin dều nuong tựa vào nhau trong hệ thống khí Buddhafield.    
4
 
             Osho kể nhiều chuyện vui cuời. Những chuyện dó không phải là do Osho dặt ra. Phần lớn là do
sannyasins dua cho Osho. Trong Sannya 40% là nguời gốc do thái. Dân do thái bị nguợc dãi
trong 4000 nam nên họ có nhiều chuyện vui cuời nhất trên thế giới, dể quên các sự khổ dau.
Nhiều chuyện vui cuời do thái tục tằn_crude.
 
   Yes, you can laugh, you can dance; because while you are laughing with totality, mind stops,
time stops and your whole being melts into one unity, into one organism.
   Otherwise you are a crowd: one hand is gong to the south, the other hand is going to the north
 and your head is scattered into thousands of pieces.
   But with a good belly laugh everything comes back and suddenly you are united. Laughter is
the beginning of Zen
 
10
.  
   I have used jokes for the first time in the whole history of mankind, because such
beautiful jokes... and nobody has used them for meditation. And they create such a good
feeling all around, that one becomes courageous enough. A laughing heart is more courageous
than a serious one. A serious heart doubts, hesitates, thinks twice. The laughing one is the heart
of the gambler, he simply jumps in. And meditation is a question of jumping into the unknown
 
   Nghe chuyện vui cuời là gián tiếp áp dụng 2 phuong pháp Tantra:
     
1- ON JOYOUSLY SEEING A LONG ABSENT FRIEND, PERMEATE THIS JOY
2- WHEREVER SATISFACTION IS FOUND, IN WHATEVER ACT, ACTUALIZE THIS
   Osho giảng rất hay phuong pháp ‘SATISFACTION’. Cuối bài có chuyện ‘Purnakashyapa’ cung rất
hay.  
 
   Chuyện vui cuời làm nguời thoải mái thì tốt cho sức khỏe. 
 
Phần 2 - Làm sự tẩy nhẹ_catharsis: Nói lắp bắp_gibberish và trở nên khùng_go crazy
   Sự tẩy nhẹ_catharsis loại các khí dộc ra khỏi nguời. Catharsis tốt cho sức khỏe. Nguời hết
cang thẳng, hết stress. Catharsis có thế làm khỏi bệng.   
 
   Man as he is is a repressed being. He is not allowed to do anything, he has just to follow
rules. He is not a free agent but just a kept slave, and the whole society is a big prison.
   The walls are very subtle: they are glass walls, transparent. You cannot see them, but they are,
and everywhere. Your morality, your culture, your religion, they are all walls. They are
transparent, you cannot see them, but whenever you want to cross them you are thrown back.
   This state of mind is neurotic. The whole society is ill. That is why I so much insist on chaotic
meditation. Relieve yourself, act out whatsoever society has forced on you, whatsoever
situations have forced on you. Act them out, relieve yourself of them, go through a catharsis  
.
The music helps.
   Once you can throw out everything that has been repressed in you, you will become natural
again, you will be a child again. And with that child many possibilities open. With you everything
is closed. When you become again a child, then only can your energies be transformed. Then
                                                           
10
11
12
13
14
 - This, This, A Thousand Times This -The Very Essence of Zen 14, 9 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - Ma Tzu: The Empty Mirror 06, 21 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The book of the secrets 3, tr 13.
 - The book of the secrets 3, trang 40.  
 - Các phuong pháp thiền của Osho nhu Dynamic meditation, Kundalini... phuong pháp nào cung có một doạn catharsis.  
5
 
12
 
13
 
11
14
.
you are pure, innocent, and with that innocence and purity transformation is possible.
   Perverted energies cannot be transformed. Natural, spontaneous energy is needed. That is
why I insist so much on acting out things: so that you can throw the society out. The society has
entered you very deeply. It has not left YOU anywhere; it has entered from everywhere. You are
a citadel, and the society has entered from everywhere. Its police, its priests, they have done
much to make you a slave. You are not free, and man can attain to bliss only when he becomes
a total freedom
 
15
.
   Có 2 cách làm catharsis:  
 
1-    Nói lắp bắp_gibberish: Nói dủ loại âm thanh, kêu ú ớ, búng luỡi nhanh, hét thầm ‘thực
to.’  
 
  Dùng, chú ý vào luỡi thì mình ngung nghi : ... The tongue has a center just in the middle
which controls your thoughts. Focus on that center your thoughts will stop
 
   ... The word ‘gibberish’ comes from a Sufi mystic, Jabbar. Jabbar never spoke any
language, he just uttered nonsense. Still he had thousands of disciples because what he
was saying was “Your mind is nothing but gibberish. Put it aside and you will have a taste
of your own being.”
   To use gibberish, don’t say things which are meaningful, don’t use the language that
you know. Use Chinese, if you don’t know Chinese. Use Japanese if you don’t know
Japanese. Don’t use German if you know German. For the first time have a freedom – the
same as all the birds have. Simply allow whatever comes to your mind without bothering
about its rationality, reasonability, meaning, significance – just the way the birds are
doing
 
17
.  
   Phải thành thực, không dóng kịch, làm gibberish mới có kết quả:
 
   You do, and you try to be total, but trying will not help -- you have to be total. I can hear
and I can see: people are trying to do, in every possible way, but they know inside that it is
all acting. That's where they miss the point.
   Make it a reality, throw out all your garbage... Everything has to be authentic, sincere...
When Nivedano beats his drum you will become silent
 
6
 
18
.
2-    Trở nên khùng_go crazy: Just go crazy. Once in a while it is such a tremendous relief to
go crazy
 
19
.
   Nhan nhó mặt mày, làm cử chỉ lung tung_making gestures, dộng nhiều xuong sống (uốn
oe, còng ngửa lung, lắc dầu lắc cổ, duỗi vai, duỗi chân, vung tay vung chân, di dứng ngồi
giữ lung thẳng.) Cẩn thận: Ai không quen dộng mạnh xuong sống nên làm nhẹ nhàng lúc
dầu vì có thể bị dau lung.
 
  Động nguời nhiều thì xuong sống mềm dẻo, tốt cho sức khoẻ vì theo tantra sinh lực_life
energy của mình chạy trong xuong sống:
PLACE YOUR WHOLE ATTENTION IN THE NERVE, DELICATE AS THE LOTUS THREAD,
IN THE CENTER OF YOUR SPINAL COLUMN. IN SUCH BE TRANSFORMED,   
                                                           
15
16
17
18
19
-  The book of the secrets 2, tr. 211. January 25, 1973, Bombay, India
 - The book of the secrets 2, tr. 226. January 25, 1973, Bombay, India Auditorium     
 - Live Zen 17, 26 May 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium     
 - The Language of Existenceo7, 05 September 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
 - The This, This, A Thousand Times This: The Very Essence of Zen 15 10 June 1988 pm in Gautam the Buddha Auditorium
In this century many beautiful things have been destroyed but Tibet is at the top. Tibet has
been destroyed by a communist invasion from China. Monasteries have been changed into
schools, into hospitals, and monks have been forced to work in the fields. Even to mention the
word "meditation" became a crime...    
   Soon it will be difficult to find a person who is capable of listening to bardo instructions and
almost impossible to find a person who can give those instructions
 
15
 
44
.
    Truớc 1950, ngay ở Tây Tạng cung khó mà có duợc bardo thodol vì phải tìm ra lama biết làm
bardo thodol và phải làm dúng lúc dang hấp hối. Nhung bây giờ ai thiền theo lời chỉ dẫn của
Osho, thiền một mình tại gia, là làm ‘tân’ bardo thodol; không cần phải lên dỉnh Hy mã lạp son.
 
F- Videos
 
   Không có video ‘Thiền zen’ trong Mạng ở bên này vì bị tổ chức lạm quyền OI phá. Trong
website Yandex còn vài videos. Ai thích thiền của Osho thì nên mở ngay videos ra coi vì dộ 1
nam nữa sẽ bị phá hết. Tụi OI có quyền tác giả tất cả các tài liệu thiền của Osho, kể cả chữ osho.
Chữ cổ osho có nghi là bạn. Nhiều zen Masters xua dùng danh từ ‘Osho.’ Phải là một nền van
minh hoàn toàn vật chất, không biết gì về thiền nên mới có loại copyright nhu thế này. Trong OI
có nguời của các tổ chức dạo quá khích Ấn Độ và Âu Phuong.
 
   Trong video dể ý dến dáng diệu, giọng nói chậm, sôi dộng của Osho và các quãng yên lặng. Về
múa Osho và Ozen Rajneesh múa bằng 2 tay, nguời không nhún nhẩy.
 
   Tìm 3 videos dầu trong link:
 
4
 
• http://yandex.ru/video/search?text=osho&where=all
 
• Rồi tìm trong khung:  
1- Video 1 (Tôi không dể tên video bằng anh ngữ vì không muốn cho tụi OI biết) :
 
1:12:05  ОШО-Это суть Дзен. сутры Дзен
Video có nhạc, Osho múa, sannyasins hét ‘Yaa-Hoo!’ lúc dầu và cuối bài. Video có
phụ nói tiếng nga. Nhung vẫn xem duợc 5 phần của ‘Thiền zen’ (bắt dầu từ 49:00)
 
2- Video 2:   
 
1:00:35  Ошо - Пробуждение Будды – 2
‘Thền zen’ dầy dủ 5 phần bắt dầu từ 39:15
 
3- Video 3: :
 
2:04:40  Ошо. Учителя, Школы, неактуальные идеологии и прочий
Video 3 toàn anh ngữ, không có phụ nói tiếng nga. Có Osho múa và nhạc hay trong
2:38 phút dầu. ‘Thền zen’ bắt dầu từ 116:05, nhung doạn ‘múa’ ở cuối bị cắt. Tuy
nhiên MP3 dầy dủ nên vẫn dùng duợc MP3 dể thực hành thiền zen.
4

OZEN
rajneesh
-
mystic
rose
-
the
celebration
                                                        
44
 - The Path of The Mystic 07, 7 May 1986 pm in Punta Del Este, Uruguay
 
OZEN rajneesh - mystic rose - the celebration - YouTube
 
Ozen Rajneesh múa dộng nhanh 2 tay ở mức: bụng, ngực và chỗ cao trên trán.  
 
5- Múa nhanh
 
       OZEN rajneesh energy event - tranzendance blue - YouTube ► 9:55► 9:55
 
G- Bài và sách dã gửi
 
   Bạn nào thiếu bài trong bảng thì xin cho biết tôi sẽ vui lòng gửi không chậm trễ. Bây giờ tôi
dùng 3 dịa chỉ email. Cùng là ‘dqkim.samira’ lúc dầu, tôi có:  ...@gmail.com, ...@hotmail.com và
...@yahoo.ca (Yahoo Canada.)
 
Ngày bắt dầu gửi
1- Chuang Tzu_Giấc mê con buớm_The butterfly dream  06/08/2014
Bài và sách dã gửi
2- Hui Neng_Viết lên tuờng_Write on the wall  26/08/14
3- ReRe_Hui Neng_Viết lên tuờng_Write on the wall  04/09/2014
4- Chuyện zen story_Nguời bếp_The cook  22/09/2014
5- Samira  26/09/2014
6- Ba tram nam sau Phật Thích Ca: Đạo phật bên Ấn Độ & Á châu. Con duờng của Phuong
Tây và Ấn Độ khác con duờng của Gautama Buddha. Zen, Zazen, no-mind, “just be”
11/10/2014
7- 2 versions_Chuang Tzu: You cannot postpone. 2 M sannyasins. Zen mission. Quyển
secrets 3
28/10/2014
8- Tell me the summary of Buddhism. Sati  17/11/2014
9- Revised Đứng yên! Đứng yên! ‘A dâu? Tôi dây!’ Trạng thái Phật. Shiva, Tantra, Quyển
Secrets 2
06/12/2014
10- Chuyện Ouspensky. Các tổ chức dạo. Luân lý. Existence.  Secrets 1. Các bài và sách dã
gửi  
29/12/2014
11-What is the meaning of Bodidarmha coming from the West:  Osho ở Mỹ 1-3.
Godliness. A Haiku. Emptiness, One with the whole. Secrets 4
21/01/2015
12- Zen: Chuyện zen. Phuong pháp thiền ‘Nghe Osho nói.’  Videos. Tổ chức lạm quyền
Osho International Foundation (OI.) My effort is to spread the fire. Secrets 5
13- Maitreya dã trở lại 1. Osho ở Mỹ 4  13/03/2015
14- Maitreya dã trở lại 2. Authority and authoritarian. Asked and unasked trust. Hồn ba.
12/04/2015
15- Zen: Thiền zen. Tantra. No-method. 5 phần của thiền zen. Xuong sống_sức khoẻ.
Hoa Himalayan rhododendron           
Tiếng hét zen: ‘Yaa-Hoo!’ và ‘Osho!’ Bardo thodol.  Videos. Các bài và sách dã gửi.   
 
16

13/02/2015
24/06/2015
26 Tháng Hai 2015(Xem: 5027)
Ngay sau khi Toà thánh công bố danh tính 20 vị hồng y do Đức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn, tuần báo America Magazine của Hoa Kỳ đã liên hệ với trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam (WHĐ) để xin phỏng vấn Đức tân Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Đức hồng y Tổng giám mục Hà Nội đã nhận trả lời America Magazine với nội dung sau đây*. Toàn văn bài viết của America Magazine được công bố tại
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 5140)
Vào đầu tháng này, Tổng giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Đức Giáo hoàng nêu tên trong số 20 vị Hồng y mới từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu.
04 Tháng Giêng 2015(Xem: 4948)
Một vị Tổng giám mục từ Việt Nam vừa được Giáo hoàng Francis chỉ định làm Hồng y, theo Tòa thánh Vatican. Tổng giám mục Hà Nội, Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, sinh năm 1938, vừa được Đức Giáo hoàng nêu tên trong số 20 vị Hồng y mới từ nhiều quốc gia khác nhau trên toàn cầu như Việt Nam, Myanmar, Tonga và Ethiopia v.v...
25 Tháng Chín 2014(Xem: 5418)
Đức Đạt Lai Lạt Ma, tuyệt vời. Tôi có nhiều cơ duyên với ngài... ngay cả từ thời rất là thơ trẻ, khi còn ở trong nước và khi chỉ mới đọc các bài báo sơ sài về ngài. Đất nước Tây Tạng và vị lãnh đạo này là một thế giới kỳ bí, không chỉ vì xa xôi cách biệt nhưng cũng vì niềm tin của dân tộc này rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 8739)
Chùa Phước Thành, Huế 17.08.2014 - Hội đồng Liên tôn (Hòa thượng Thích Không Tánh và Linh mục Phan Văn Lợi đại diện) đã phối hợp với Tăng đoàn Giáo hội PGVNTN Thừa Thiên Huế (Hòa thượng Thích Chí Thắng và Hòa thượng Thích Chơn Niệm đại diện) vừa tổ chức một cuộc gặp gỡ hơn 60 thương binh . . .
10 Tháng Tám 2014(Xem: 4544)
Kể từ khi vị tiền nhiệm của Ngài, ông Abdelfattah Amor đến thăm Việt Nam vào năm 1998 với không mấy tiếng vang, nay đất nước chúng tôi lại được đón tiếp Ngài -với tất cả sự quan tâm của công luận- trong tư cách Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.
01 Tháng Tám 2014(Xem: 4881)
Sáng nay, trong cuộc trò chuyện với phóng viên một tờ báo Công Giáo nước ngoài, người phóng viên muốn trao đổi với tôi về lòng sùng kính Mẹ Maria của người tín hữu Việt Nam, câu hỏi được đặt ra là: “Văn hóa Việt Nam có vai trò nào trong lòng sùng kính Đức Mẹ ?” Một câu hỏi thú vị và gợi mở nhiều vấn đề.
14 Tháng Bảy 2014(Xem: 5296)
Giáo hoàng thừa nhận ấu dâm tồn tại trong hàng ngũ giáo sỹ, nhưng nói sẽ tìm ra giải pháp. Giáo hoàng Francis nói dữ liệu tin cậy cho thấy "khoảng 2%" trong hàng giáo sĩ thuộc Giáo hội Công giáo là những người ấu dâm.
03 Tháng Bảy 2014(Xem: 6222)
QUẬN CAM (VB) -- Đại Lễ Kỷ Niệm lần thứ 75 ngày Đức Thầy khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã được tổ chức long trọng tại Hội Quán số 12432 đường Euclid hôm Chủ Nhật 29 tháng 6 năm 2014. Buôi lễ có tham dự của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Tổ Đình Minh Đăng Quang và là một viên chức của GHPGVNTN Tại Hoa Kỳ), cựu Thiếu Tướng Lê Văn Tư, Michael Võ (Thị Trưởng Fountain Valley), Chris Phan (Nghị viên Garden Grove), và nhiều nhà hoạt động nôi tiếng như Trần Văn Chi, Trần Văn Ân, Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Hữu Chánh, Vũ Hoàng Hải (Bạch Đằng Giang), ca sĩ Mai Ngọc Khánh, Đạo Tràng Pháp Hoa...
14 Tháng Năm 2014(Xem: 5570)
Vào 11 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2014, tại Tổ-Đình Từ-Quang, thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, nước Canada, đã tổ-chức đại-lễ kỷ-niệm Phật-đản năm thứ 2638, Phật-lịch 2558.
05 Tháng Hai 2014(Xem: 6026)
Dưới đây là ba bài tham luận của ngài Ian Green, Chủ nhân Linh tượng Phật Ngọc Hòa Bình, Ts Trần Quang Thuận và Nhà báo Lý Kiến Trúc.
24 Tháng Giêng 2014(Xem: 6460)
HT Thích Minh Tuyên tổ chức Hội thảo: “Phật Giáo và Hòa Bình Thế Giới” LỄ HỘI PHẬT NGỌC HÒA BÌNH THẾ GIỚI
11 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 7849)
PARIS (VB) -- Một bản Thông Cáo từ Phòng Thông Tin PGG Quốc Tế ở Paris gửi khắp thế giới ngày 9-12-2013 qua các diễn đàn tiếng Việt, cho biết rằng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã “ra Giáo chỉ 10/VTT/GC/TT” trong đó “chấm dứt chức vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo của HT Thích Viên Định và Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo của HT Thích Viên Lý.”
21 Tháng Mười Một 2013(Xem: 4709)
WESTMINSTER (VB) -- Một buổi Lễ Tạ Ơn đã được tổ chức bởi Đạo Tràng Hạnh Duyên tại nhà hàng Seafood World hôm Chủ Nhật 17-11-2013 để bày tỏ lòng biết ơn đối với tứ trọng ân – và đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với chư tôn thiền đức đã hỗ trợ cho đạo tràng thành lập và phát triển. Buổi lễ diễn ra trong không khí thân tình và sôi nổi, với tài điều khiển khéo léo của MC là Sư Cô Trung Châu, trong khi văn nghệ tuy là “cây nhà lá vườn” nhưng đã thấy xuất hiện nhiều gịong ca xuất sắc bất ngờ.
28 Tháng Mười 2013(Xem: 5657)
Công cuộc tranh đấu đòi quyển bình đẳng tôn giáo của Phật Giáo Việt Nam bắt đầu ở Huế với cái chết của tám Phật tử đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh, rồi cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài Gòn và chiến dịch “nước lũ” tổng tấn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 21/ 8/1963. Ba biến cố lịch sử quan trọng của phong trào Phật Giáo tranh đấu này dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng kéo dài nửa năm và kết thúc bằng cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm.
21 Tháng Mười 2013(Xem: 4682)
Hội đồng Giám mục Việt Nam trong tuần qua tiến hành hội nghị lần thứ 12. Trước ngày kết thúc hội nghị, một thư chung cũng được gửi cho chừng 8 triệu tín đồ Công giáo tại Việt Nam.
18 Tháng Chín 2013(Xem: 10284)
Vì nghiệp-vận của Quốc-gia và Phật-giáo, Hòa-Thượng và tôi, anh em chúng ta bị xa cách nhau 39 năm rồi. Năm nay, Hòa-Thượng đã 86 tuổi và tôi đã 93 tuổi. Trong nước Hòa-Thượng bị tù đày, ngoài nước, tôi coi như kẻ lưu đày.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 10698)
Santa Ana (Bình Sa)- Tại hội trường Jerome Center 726 S.Center St, Santa Ana, Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn (1963-2013) Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng tín đồ Phật Giáo vị pháp vong thân.
26 Tháng Sáu 2013(Xem: 5869)
Đại lễ Phật Đản 2557-2013 đã cử hành trọng thể ở khắp mọi nơi. Đặc biệt năm nay còn là lễ Tưởng Niệm Tri Ân 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân tại Sài Gòn ngày 11/06/1963.
24 Tháng Sáu 2013(Xem: 9528)
Nhân dịp Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức Lễ Tưởng Niệm 50 năm Pháp nạn (Tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11 tháng 6 năm 1963 tại ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng Quận 3 Saigon.