Nhân Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ, nghe truyện Lính VNCH để Tạ Ơn Lính
Nhân Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ, nghe truyện Lính VNCH để Tạ Ơn Lính