TT Biden công bố tài liệu “Hướng dẫn Tạm thời về Chiến lược an ninh Quốc gia”
TT Biden công bố tài liệu “Hướng dẫn Tạm thời về Chiến lược an ninh Quốc gia”