TS. J. Peter Phạm: từ trẻ tị nạn CS đến đại sứ Mỹ gốc Việt đầu tiên
TS. J. Peter Phạm: từ trẻ tị nạn CS đến đại sứ Mỹ gốc Việt đầu tiên