CIA: Hồ sơ giải mật về 1963. VN mua 23 tuần duyên cao tốc của Mỹ
CIA: Hồ sơ giải mật về 1963. VN mua 23 tuần duyên cao tốc của Mỹ