Mỹ Hạnh, tiếng hát đường phố bất ngờ với "Trăng Tàn Trên Hè Phố"
Mỹ Hạnh, tiếng hát đường phố bất ngờ với "Trăng Tàn Trên Hè Phố"