Phạm Gia Cổn, Lệ Thu. Du Tử Lê: "Ta Tiếc Thiên Đàng Sớm Lập Xong"
Phạm Gia Cổn, Lệ Thu. Du Tử Lê: "Ta Tiếc Thiên Đàng Sớm Lập Xong"