Mỹ mời lãnh đạo chính trị Tây Tạng thăm tòa Bạh Ốc
Mỹ mời lãnh đạo chính trị Tây Tạng thăm tòa Bạh Ốc