Nga - Việt tăng cường hợp tác “Đối tác chiến lược toàn diện”
Nga - Việt tăng cường hợp tác “Đối tác chiến lược toàn diện”