Mỹ : "Thế giới tự do" nên chống lại "chế độ chuyên chế Trung cộng"
Mỹ : "Thế giới tự do" nên chống lại "chế độ chuyên chế Trung cộng"