Kỷ niệm 21 năm
(Jan 16/1999 - Jan 16/2020)
Bộ ảnh "Little Sàigon 54 Ngày&Đêm"