Kỷ niệm 19 năm
(Jan 16/1999 - Jan 16/2017)
Bộ ảnh "Little Sàigon 54 Ngày&Đêm"