Hà Văn Thùy: Thư gởi Gs. Lương Đình Vọng
Hà Văn Thùy: Thư gởi Gs. Lương Đình Vọng