Chung quanh vụ nổi dậy ở Yên Báy năm 1930 (Kết)
Chung quanh vụ nổi dậy ở Yên Báy năm 1930