"Nhạc Vàng"bình đẳng "Nhạc Đỏ", từ nay hát thoải mái
"Nhạc Vàng"bình đẳng "Nhạc Đỏ", từ nay hát thoải mái