TT Joe Biden khẳng định công nhận phán quyết của PCA năm 2016 về Biển Đông
TT Joe Biden khẳng định công nhận phán quyết của PCA năm 2016 về Biển Đông