Du khách Hán làm lễ chào cờ ở Hoàng Sa
Du khách Hán làm lễ chào cờ ở Hoàng Sa