Thượng viện Mỹ bắt đầu vụ luận tội TT Trump; dự đoán: tha bổng
Thượng viện Mỹ bắt đầu vụ luận tội TT Trump; dự đoán: tha bổng