Mỹ tố TQ dùng đập thủy điện để 'kiểm soát' sông Mê Kông
Mỹ tố TQ dùng đập thủy điện để 'kiểm soát' sông Mê Kông