Chủ tịch Hạ viện: Trump không có quyền phát động chiến tranh
Chủ tịch Hạ viện: Trump không có quyền phát động chiến tranh