Giáo sư y học người Pháp Didier Raoult đã làm gì với viên thuốc ký ninh, ông là ai?
Giáo sư y học người Pháp Didier Raoult đã làm gì với viên thuốc ký ninh, ông là ai?