"Nhà còn ai đâu mà năm nào bác cũng về chi vậy?"
"Nhà còn ai đâu mà năm nào bác cũng về chi vậy?"