Ban hợp xướng Ngàn Khơi - Dàn nhạc Giao hưởng 30 năm kỷ niệm
Ban hợp xướng Ngàn Khơi - Dàn nhạc Giao hưởng 30 năm kỷ niệm