Không có cách nào trị những loại người này ở VN à?
Không có cách nào trị những loại người này ở VN à?