Việt Nam: “Muốn Đi Nhanh Phải Bỏ Đi Gánh Nặng Của Quá Khứ”
Việt Nam: “Muốn Đi Nhanh Phải Bỏ Đi Gánh Nặng Của Quá Khứ”