Mỹ tập hợp đồng minh khởi động cuộc chiến quy mô ở South China Sea
Mỹ tập hợp đồng minh khởi động cuộc chiến quy mô ở South China Sea