Sau USS Vinson, Mẫu hạm nguyên tử USS Theodore Roosevelt đến "trụ" ở vịnh Đà Nẵng để làm gì?
Sau USS Vinson, Mẫu hạm nguyên tử USS Theodore Roosevelt đến "trụ" ở vịnh Đà Nẵng để làm gì?

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục