PLA tập trận đổ bộ, mục tiêu có thể là Pratas Reef, Vanguard Bank, hay Commodore Reef?
PLA tập trận đổ bộ, mục tiêu có thể là Pratas Reef, Vanguard Bank, hay Commodore Reef?

=> Xem tất cả tin trước đây ở thư mục