"Mạnh ai nấy chiếm, Hồn ai mấy giữ"
Indonesia sẽ mở rộng vùng đánh bắt ở Biển Đông
"Mạnh ai nấy chiếm, Hồn ai mấy giữ"