Đầu năm 2019: Truyền thông trong nước phỏng vấn Phó TT Phạm Bình Minh
Đầu năm 2019: Truyền thông trong nước phỏng vấn Phó TT Phạm Bình Minh